VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA izrada idejnog projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka

ODLUKA O DODELI UGOVORA izrada idejnog projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka

NARUČILAC:Opština Osečina

Broj JN: 404-21/2018

Broj odluke: 404-21/2018

Datum: 27.06.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), predsednik opštine Osečina donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču HG “Hidro grupa“ d.o.o. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10/V/223 , matični broj 20263644, PIB 104887158 u postupku javne nabavke izrada idejnog projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 18.06.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada idejnog projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje, a dana 18.06.2018. godine dostavio poziv na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je izrada idejnog projekta brana na rekama Carinka i Dragodolka, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 458.333,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

 1. HG “Hidro grupa“ doo Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10/V/223, matični broj 20263644, PIB 104887158
 2. “Šumadijaprojekt“ doo Paraćin, Vojvode Mišića br.29/9, matični broj 17614827, PIB 103610012
 3. “Mi-Mi Inženjering“ Beograd, Marijane Gregoran 53/34, matični broj 64570455, PIB 109994644

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač HG “Hidro grupa“ doo Beograd, ponudio je cenu u iznosu od 450.000,00 din. bez PDV-a,
 2. Ponuđač “Mi-Mi Inženjering“ Beograd ponudio je cenu u iznosu od 520.000,00 din. bez PDV-a,
 3. Ponuđač “Šumadijaprojekt“ doo Paraćin ponudio je cenu u iznosu od 580.000,00 din.bez PDV-a

 Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda HG “Hidro grupa“ d.o.o. Beograd i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije, Veličko Marković član Komisije i Suzana Gligorić član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču HG “Hidro grupa“ d.o.o. Beograd Bulevar Mihaila Pupina 10/V/223, matični broj 20263644, PIB 104887158, ponuda br.74 od 22.06.2018. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Dragan Aleksić

Scroll To Top