VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja opštine Osečina

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja opštine Osečina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-10/2018
Broj odluke: 404-10/2018
Datum:23.02.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd, Severni bulevar br.6, matični broj 21202533, PIB 109563297 u postupku javne nabavke izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja opštine Osečina za period 01.01.2018-31.12.2022. godine – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 12.02.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja opštine Osečina za period 01.01.2018-31.12.2022. godine, br. 404-10/2018, a dana 12.02.2018. godine dostavio poziv na 3 adrese i objavio na internet stranici opštine Osečina www.osecina.com

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je izrada nacrta Akcionog plana bezbednosti saobraćaja opštine Osečina za period 01.01.2018-31.12.2022. godine, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 416.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2 ponuđača:

  1. FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd , matični broj 21202533, PIB 109563297
  2. Preduzetnik Branka Bursać Vranješ Novi Banovci, Svetosavska 1a/b/26 , matični broj 64809253, PIB 110322804

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1.Ponuđač – FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 480.000,00 din. bez PDV-a

2.Ponuđač – preduzetnik Branka Bursać Vranješ Novi Banovci ponudila je cenu u iznosu od 598.000,00 dinara bez PDV-a

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd, i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije, Veličko Marković član Komisije i Biljana Mićić član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču FLEET MANAGEMENT SYSTEMS & TECHNOLOGY d.o.o. Beograd, Severni bulevar br.6, matični broj 21202533, PIB 109563297 , ponuda br.37 od 22.02.2018.godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE
Milan Urošević

Scroll To Top