VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-9/2018
Broj odluke: 404-9/2018
Datum: 07.03.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Set d.o.o. Šabac, Braće Nedića br.1, matični broj 17526529, PIB103109358, ponuda br.39 od 05.03.2018. godine, u postupku javne nabavke izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Obrazloženje

Naručilac je dana 12.02.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71000000-arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge, br. 404-9/2018, a dana 13.02.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – usluge.

Predmet javne nabavke je izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 4.166.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

1.Set d.o.o. Šabac, Braće Nedića br.1, matični broj 17526529, PIB103109358

2.Zajednička ponuda: Vodotehnika d.o.o. Beograd, Labska 4, matični broj 07456034, PIB 101994502 i Safege d.o.o. Beograd, Beogradska 27, matični broj 20256605, PIB 104853836

3.Iwa Consalt d.o.o. Beograd, Anastasa Jovanovića 3, matični broj 17245376, PIB 101601269

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: u ponudi ponuđača Iwa Consalt d.o.o. Beograd nije priložena licenca 1 (jednog) diplomiranog inženjera mašinstva ( odnosno odgovarajuće zvanje VII -1 stepena stručne spreme) sa licencom odgovornog projektanta (332) sa iskustvom odgovornog projektanta ( u poslednjih 5 kalendarskih godina ) za minimum 1 idejni projekat, koji se odnosi na tretman komunalnih otpadnih voda već je priložena licenca 330 odgovornog projektanta termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike

 

 

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač Set d.o.o. Šabac ponudio je cenu 3.690.000,00 dinara bez PDV-a
  2. Ponuđači – zajednička ponuda Vodotehnika d.o.o. Beograd i Safege d.o.o. Beograd ponudili su cenu 3.750.000,00 dinara bez PDV-a

 

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda Set d.o.o. Šabac, i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije, Željko Andrić zamenik člana Komisije i Dragan Andrić član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Set d.o.o. Šabac, Braće Nedića br.1, matični broj 17526529, PIB103109358, ponuda br.39 od 05.03.2018. godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top