VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA JAVNE NABAVKE SADNICE ŠLJIVA
ODLUKA O DODELI UGOVORA JAVNE NABAVKE SADNICE ŠLJIVA

ODLUKA O DODELI UGOVORA JAVNE NABAVKE SADNICE ŠLJIVA

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-36/2015

Broj odluke: 404-36/2015

Datum: 12.11.2015. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

 

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Kalem produkt“d.o.o Kruševac-Lazarevac, matični broj 20121599, PIB 104231565; ponuda broj 60 od 09.11.2015. godine.

 

Obrazloženje

 

Naručilac je dana 29.10.2015. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-36/2015, za javnu nabavku nabavka sadnice šljiva, dobra i objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 2 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti, dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka sadnice šljiva.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.500.000,00 dinara.

 

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2 ponuđača:

1.“Džasmin“ d.o.o, Kruševac-Lazarevac, matični broj 20143274, PIB 104321001

2.“Kalem produkt“d.o.o Kruševac-Lazarevac, matični broj 20121599, PIB 104231565

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi: 2 (dve).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: ponuda ponuđača “Džasmin“ d.o.o, Kruševac-Lazarevac je nekompletna ne sadrži Uverenje o zdravstvenoj ispravnosti za sortu “Valjevka“ i sertifikat o proizvodnji sadnog materijala za sortu “Valjevka“.

 

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač “Kalem produkt“d.o.o Kruševac-Lazarevac, ponudio je 78,34 din. bez PDV-a po sadnici

 

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača “Kalem produkt“d.o.o Kruševac-Lazarevac , zavedena pod brojem 60 i predložila naručiocu njegov izbor.

 

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović,predsednik, Nebojša Stanojević član i Dušan Vučićević član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču “Kalem produkt“d.o.o Kruševac-Lazarevac , matični broj 20121599, PIB 104231565; ponuda broj 60 od 09.11.2015. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava (kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ) u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

NAČELNIK

Milan Urošević

Scroll To Top