VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Odluka o dodeli ugovora materijala za javno osvetljenje
Odluka o dodeli ugovora materijala za javno osvetljenje

Odluka o dodeli ugovora materijala za javno osvetljenje

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-10/2016

Broj odluke: 404-10/2016

Datum: 31.03.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču’’Mak Trade Group’’ doo Resnik-Beograd, Podavalska 2 B, matični broj 20016434, PIB 104165607, broj 44 od 24.03.2016.godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 14.03.2016. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-10/2016, za javnu nabavku: nabavka materijala za javno osvetljenje, dobra,  a dana 14.03.2016. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 6 ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka materijala za javno osvetljenje-dobra.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 800.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 6 ponuđača:

  1. “Fluoelektro“ doo Niš, Dimitrija Tucović br.31, matični broj 20015438, PIB 103799778
  2. “Somborelektro“ doo Sombor, Adi Endre 27, matični broj 08286523, PIB 100017369
  3. “Uniprom“ Beograd, Batajnički put 3A, matični broj 17141457, PIB 100014203
  4. ’’Mak Trade Group’’ doo Resnik-Beograd, Podavalska 2 B, matični broj 20016434, PIB 104165607
  5. “Feman“ doo, Jagodina, Vihorska 1, matični broj 07367619, PIB 101322472
  6. “Fer partner“ doo Loznica, Marka Radulovića 78, matični broj 17478109, PIB 102752610

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 6 (šest).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač ’’Mak Trade Group’’ doo Resnik-Beograd ponudio je 765.650,00 dinara bez PDV-a
  2. Ponuđač “Fer partner“ doo Loznica ponudio je 887.985,00 dinara bez PDV-a
  3. Ponuđač “Feman“ doo, Jagodina ponudio je 901.610,00 dinara bez PDV-a
  4. Ponuđač “Somborelektro“ doo Sombor ponudio je 964.970,00 dinara bez PDV-a
  5. Ponuđač “Fluoelektro“ doo Niš ponudio je 1.003.360,00 dinara bez PDV-a
  6. Ponuđač “Uniprom“ Beograd ponudio je 1.210.455,00 dinara bez PDV-a
  7. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača’’Mak Trade Group’’ doo Resnik-Beograd, zavedena pod brojem 44,  i predložila naručiocu njegov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović,predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ponuđaču’’Mak Trade Group’’ doo Resnik-Beograd, Podavalska 2 B, matični broj 20016434, PIB 104165607, broj 44 od 24.03.2016.godine

 

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top