VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavke kancelarijskog materijala

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavke kancelarijskog materijala

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-7/2018
Broj odluke: 404-7/2018
Datum: 23.02.2018. godine

 Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

 ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Una Mega Shop ZTR iz Valjeva, Vladike

Nikolaja 35/A, Lam.B, matični broj 63038202, PIB 107855381, u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala (Skupština opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava), ponuda broj 30 od 19.02.2018.godine.

 Obrazloženje

Naručilac je dana 07.02.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-7/2018, za javnu nabavku kancelarijskog materijala (Skupština opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava), dobra, a dana 07.02.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-dobra.

 Predmet javne nabavke je nabavku kancelarijskog materijala (Skupština opštine,

Opštinsko veće i Opštinska uprava)-dobra.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 833.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

2. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

1. Una Mega Shop ZTR iz Valjeva, Vladike Nikolaja 35/A, Lam.B, matični broj 63038202, PIB 107855381

2. Bigz Office Group d.o.o. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br.17, matični broj 20649470, PIB 106635732

3. Amphora d.o.o. Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 10, matični broj 7470916, PIB 100037820

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

U ponudi Ponuđača Amphora d.o.o. Beograd uočene su računske greške. U skladu sa čl. 93. Zakona o javnim nabavkama dana 21.02.2018. godine tražena je saglasnost navedenog ponuđača za ispravku istih. Saglasnost ponuđača dobijena je mejlom 23.02.2018. godine.

4. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1. Ponuđač Una Mega Shop ZTR iz Valjeva ponudio je cenu 335.677,50 dinara bez PDV-a

2. Ponuđač Bigz Office Group d.o.o. iz Beograda ponudio je cenu 406.809,45 dinara bez PDV-a

3. Ponuđač Amphora d.o.o. Beograd ponudio je cenu 407.692,00 din. bez PDV-a

5. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Una Mega Shop ZTR iz Valjeva, zavedena pod brojem 30, i predložila naručiocu njegov izbor.

6. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 7. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik, Veličko Marković član i Slavica Đermanović član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Una Mega Shop ZTR iz Valjeva, Vladike Nikolaja 35/A, Lam.B, matični broj 63038202, PIB 107855381, ponuda broj 30 od 19.02.2018.godine.

 Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

 POUKA O PRAVNOM LEKU:

 Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama

ODGOVORNO LICE

  Milan Urošević

Scroll To Top