VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA o dodeli ugovora postavljanje ležećeg policajca u zoni OŠ“Vojvoda Mišić“ u Gunjacima

ODLUKA o dodeli ugovora postavljanje ležećeg policajca u zoni OŠ“Vojvoda Mišić“ u Gunjacima

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-20/2018
Broj odluke: 404-20/2018
Datum: 18.06.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU

o dodeli ugovora

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, u postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br.404-20/2018, postavljanje ležećeg policajca u zoni OŠ“Vojvoda Mišić“ u Gunjacima sa pratećom vertikalnom signalizacijom i postavljanjem zaštitne ograde, ponuda br. 71 od 13.06.2018. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 05.06.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, usluge, br. 404-20/2018, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45233294- postavljanje putne saobraćajne signalizacije, a dana 05.06.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je dve ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponude sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti, dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka brzinskog displeja

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 400.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo dva ponuđača:

  1. SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154
  2. Marđo doo Valjevo, Sinđelićeva 48, mat.br. 20304448, PIB 105068756

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 2 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, ponudio je cenu u iznosu od 415.000,00 din. bez PDV-a, odnosno 498.000,00 sa PDV-om
  2. Ponuđač Marđo doo Valjevo ponudio je cenu u iznosu od 324.000,00 din. bez PDV-a, odnosno 529.200, 00 sa PDV-om
  3. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, ponuda br.71 od 13.06.2018. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik, Željko Andrić član i Veličko Marković član .

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SR Antikor, Vojislav Adamović PR, Sopot, Kosmajska br.8, matični broj 54616945, PIB 100152154, ponuda br.71 od 13.06.2018. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE
Milan Urošević

 

Scroll To Top