VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Odluka o dodeli ugovora za implementaciju i održavanje sistema za kontrolu i naplatu parkiranja
Odluka o dodeli ugovora za implementaciju i održavanje sistema za kontrolu i naplatu parkiranja

Odluka o dodeli ugovora za implementaciju i održavanje sistema za kontrolu i naplatu parkiranja

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje za implementaciju i održavanje sistema za kontrolu i naplatu parkiranja, usluge,   broj JN 404-10/2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-10/2017 sa JKP “Parking servis“ Novi Sad, Filipa Višnjića 47, matični broj 08831149, PIB 103635323.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 300.000,00 din. bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude, s tim što je  ponuda ponuđača  PROKOMSOFT d.o.o. Novi Sad je neblagovremena i kao takva nije uzeta u razmatranje

  1. Najviša ponuđena cena mesečnog održavanja sistema za kontrolu i naplatu

parkiranja iznosi 35.000,00 dinara bez PDV-a,  a najniža cena mesečnog održavanja sistema za kontrolu i naplatu parkiranja od 25.000,00 dinara bez PDV-a.

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 23.02.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 03.03.2017. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2017. godine

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-10/2017
Broj odluke: 404-10/2017
Datum: 23.02.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

o dodeli ugovora u postupku javne nabavke

na koju se zakon ne primenjuje

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču JKP “Parking servis“ Novi Sad, Filipa Višnjića 47, matični broj 08831149, PIB 103635323, ponuda br.36 od 20.02.2017.godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 06.02.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br. 404-10/2017, za javnu nabavku: za implementaciju i održavanje sistema za kontrolu i naplatu parkiranja, usluge,  a dana 07.02.2017. godine  poziv za podnošenje ponuda  prosledio je poštom na tri adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge.

Predmet javne nabavke je nabavka za implementaciju i održavanje sistema za kontrolu i naplatu parkiranja

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 300.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

2. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

  1. CAM ENGINEERING d.o.o. Novi Sad, Filipa filipovića br.8, matični broj 20723297, PIB 107010207;
  2. JKP “Parking servis“ Novi Sad, Filipa Višnjića 47, matični broj 08831149, PIB 103635323
  3. PROKOMSOFT d.o.o. Novi Sad, Futoška br.35, matični broj 20321750, PIB 105136095

3. Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:  ponuda ponuđača  PROKOMSOFT d.o.o. Novi Sad je neblagovremena i kao takva nije uzeta u razmatranje

4. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač JKP “Parking servis“ Novi Sad ponudio je cenu implementacije sistema za kontrolu i naplatu parkiranja 1,00 dinara bez PDV-a, a cenu mesečnog održavanja sistema za kontrolu i naplatu parkiranja od 25.000,00 dinara bez PDV-a,
  2. Ponuđač CAM ENGINEERING d.o.o. Novi Sad ponudio je cenu implementacije sistema za kontrolu i naplatu parkiranja 130.000,00 dinara bez PDV-a, a cenu mesečnog održavanja sistema za kontrolu i naplatu parkiranja od 35.000,00 dinara bez PDV-a

5. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača  JKP “Parking servis“ Novi Sad, zavedena pod brojem 36,  i predložila naručiocu njegov izbor.

6. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, predsednik, Milan Petrović član i Veličko Marković član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ponuđaču  JKP “Parking servis“ Novi Sad, Filipa Višnjića 47, matični broj 08831149, PIB 103635323, ponuda br.36 od 20.02.2017.godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top