VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Odluka o dodeli ugovora za nabavku materijala za kanalizacionu mrežu
Odluka o dodeli ugovora za nabavku materijala za kanalizacionu mrežu

Odluka o dodeli ugovora za nabavku materijala za kanalizacionu mrežu

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-40/2015

Broj odluke: 404-40/2015

Datum: 29.12.2015. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

 

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču“Krušik Plastika“ a.d. Osečina, Pere Jovanovića Komirićanca br.35, matični broj 07219792, PIB 101597261, ponuda broj 67 od 25.12.2015. godine.

 

Obrazloženje

 

Naručilac je dana 17.12.2015. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-40/2015, za nabavku materijala za kanalizacionz mrežu i objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina, dana 17.12.2015. godine.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti, dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka materijala za kanalizacionu mrežu, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:44163130-kanalizacione cevi

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 4.200.000,00 dinara.

 

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

1.“Uniprogres“ d.o.o. Ruma, Vladimira Nazora bb, matični broj 08240841, PIB 101342134

2.“Dal“ d.o.o. Osečina, Pere Jovanovića Komirićanca br.29, matični broj 07947062, PIB 101598609

3.“Krušik Plastika“ a.d. Osečina, Pere Jovanovića Komirićanca br.35, matični broj 07219792, PIB 101597261

 

3. Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi: 3 (tri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač “Krušik Plastika“ a.d. Osečina je ponudio cenu 3.318.000,00 dinara bez PDV-a
  2. Ponuđač “Uniprogres“ d.o.o. Ruma je ponudio cenu 3.500.850,00 dinara bez

PDV-a

  1. Ponuđač “Dal“ d.o.o. Osečina je ponudio cenu 3.630.000,00 din.bez PDV-a

 

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača “Krušik Plastika“ a.d. Osečina, zavedena pod brojem 67 i predložila naručiocu njegov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Darko Grujičić predsednik, Veličko Marković član, Suzana Gligorić, član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču“Krušik Plastika“ a.d. Osečina, Pere Jovanovića Komirićanca br.35, matični broj 07219792, PIB 101597261; ponuda broj 67 od 25.12.2015. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca u roku od tri dana od dana donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava (kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ) u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.

 

 

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

NAČELNIK

Milan Urošević

Scroll To Top