VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O IZMENI UGOVORA O IZRADI PROJEKTA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
ODLUKA O IZMENI UGOVORA O IZRADI PROJEKTA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O IZRADI PROJEKTA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Opština Osečina
Adresa: Karađorđeva 78
Broj: 404-9/2018
Datum:24.07.2018. godine
Osečina

  Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi

ODLUKU

O IZMENI UGOVORA O IZRADI PROJEKTA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

broj 404-9/2018 od 19.03.2018. godine

 Naručilac je odlučio  da  dozvoli izmenu Ugovora o izradi projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, broj 404-9/2018 zaključenog dana 19.03.2018. godine, i to člana 5. Ugovora, tako da rok za završetak radova umesto “u roku od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana“ bude “u roku od 160 (stošezdeset) kalendarskih dana“ .

Predmet ugovora o javnoj nabavci iz tačke 1. ove odluke je izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71000000 – arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge

Prvobitni rok za završetak projektne dokumentacije je u roku od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana računajući od dana zaključenja ugovora.

Izmenjeni rok za završetak projektne dokumentacije je u roku od 160 (stošezdeset) kalendarskih dana računajući od dana zaključenja ugovora

Razlog za izmenu ugovora je Zahtev, izvršioca usluge, broj 8829/18/I od 23.07.2018. godine, kojim izvršilac predlaže produžetak roka izvršenje usluge zbog kašnjenja u dobijanju lokacijskih uslova

Nakon razmatranja dostavljenog zahteva naručilac je ocenio da je zahtev osnovan i da su se stekli uslovi da se dozvoli izmena ugovora, odnosno da su se stekli uslovi iz člana 115. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu drugih bitnih elemenata ugovora iz objektivnih razloga koji moraju biti jasno i precizno određeni u ugovoru o javnoj nabavci. S obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o objektivnim uslovima, dozvoljen je produžetak roka za završetak projektne dokumentacije u roku od 160 (stošezdeset) kalendarskih dana računajući od dana zaključenja ugovora

Osnov za izmenu Ugovora su član 115.st. 2. Zakona o javnim nabavkama, kao i član 6. Ugovora o izradi projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kojim je predviđeno da će Naručilac dozvoliti produžetak roka za izradu predmetnog projekta zbog promenjenih okolnosti ili neispunjenja obaveza naručioca kojim bi bio sprečen da izradi odgovarajuću projektnu dokumentaciju ili njene pojedine delove.

Aneks Ugovora o izradi projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda pripremljen je u skladu sa ovom Odlukom, biće zaključen u roku od pet  dana od dana objavljivanja ove odluke.

Ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja objaviti na Portalu javnih nabavki i u istom roku izveštaj sa svim podacima sadržanim u ovoj odluci dostaviti Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Scroll To Top