VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O IZMENI UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “BRAĆA NEDIĆ“ U OSEČINI

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “BRAĆA NEDIĆ“ U OSEČINI

Opština Osečina
Adresa: Karađorđeva 78
Broj: 404-92017
Datum:27.03.2018. godine
Osečina

Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi

ODLUKU

O IZMENI UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU OBJEKTA OSNOVNE ŠKOLE “BRAĆA NEDIĆ“ U OSEČINI

broj 404-9/2017 od 17.10.2017. godine

1. Naručilac je odlučio  da  dozvoli izmenu Ugovora o izvođenju građevinskih radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole “Braća Nedić“ u Osečina, broj 404-9/2017 zaključen dana 17.10.2017. godine, i to člana 5. Ugovora, tako da rok za završetak radova umesto “u roku od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana“ bude “u roku od 190 (stodevedeset) kalendarskih dana“ .

2. Predmet ugovora o javnoj nabavci iz tačke 1. ove odluke je izvođenje građevinskih radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole “Braća Nedić“ u Osečina Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45262700 – adaptacija zgrada

3. Prvobitni rok za završetak radova je u roku od računajući od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana dana uvođenja u posao.

4. Izmenjeni rok za završetak radova je u roku od 190 (stodevedeset) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

5. Razlog za izmenu ugovora je Zahtev izvođača radova broj 15/18 od 19.01.2018. godine, kojim izvođač predlaže produžetak roka izvođenja radova zbog redovnog održavanja školske nastave u toku izvođenja radova, radovi su izvođeni po fazama, zbog nemogućnosti da se nastava organizuje na neki drugi način ili u drugom objektu a da je u posao uveden 27.11.2017. godine. Predmetni zahtev primljen je prosleđen Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima, koja je dala saglasnost na isti .

6. Nakon razmatranja dostavljenog zahteva naručilac je ocenio da je zahtev osnovan i da su se stekli uslovi da se dozvoli izmena ugovora, odnosno da su se stekli uslovi iz člana 115. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu drugih bitnih elemenata ugovora iz objektivnih razloga koji moraju biti jasno i precizno određeni u ugovoru o javnoj nabavci. S obzirom na to da u konkretnom slučaju radi o objektivnim otežanim uslovima rada dozvoljen je produžetak roka za završetak radova u roku od 190 (stodevedeset) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

7. Osnov za izmenu Ugovora su član 115.st. 2. Zakona o javnim nabavkama, kao i član 20. Ugovora o izvođenju građevinskih radova na investicionom održavanju objekta Osnovne škole “Braća Nedić“ u Osečina kojim je predviđeno da će Naručilac dozvoliti produžetak roka za izvođenje radova , ako nastupe okolnosti na koje izvođač radova nije mogao da utiče.

8. Aneks Ugovora o izvođenju građevinskih radova na investicionom održavanju

objekta Osnovne škole “Braća Nedić“ u Osečina, pripremljen je u skladu sa ovom Odlukom, biće zaključen u roku od pet  dana od dana objavljivanja ove odluke.

9. Ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja objaviti na Portalu javnih nabavki i u istom roku izveštaj sa svim podacima sadržanim u ovoj odluci dostaviti Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Scroll To Top