VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O IZMENI UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI

Opština Osečina
Adresa: Karađorđeva 78
Broj: 404-11/2017
Datum:29.03.2018. godine
Osečina

   Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac, donosi

ODLUKU

O IZMENI UGOVORA O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI

broj 404-11/2017 od 25.12.2017. godine

 

1. Naručilac je odlučio  da  dozvoli izmenu Ugovora o izvođenju građevinskih radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini, broj 404-11/2017 zaključen dana 25.12.2017. godine, i to člana 5. Ugovora, tako da rok za završetak radova umesto “u roku od 60 (šezdeset) kalendarskih dana“ bude “u roku od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana“ .

2. Predmet ugovora o javnoj nabavci iz tačke 1. ove odluke je :  „IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U OSEČINI“ Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45262700 – adaptacija zgrada

3. Prvobitni rok za završetak radova je u roku od 60 (šezdeset) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao.

4. Izmenjeni rok za završetak radova je u roku od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

5. Razlog za izmenu ugovora je Zahtev izvođača radova broj 501/17 od 25.12.2017. godine, kojim izvođač predlaže produženje roka završetka radova zbog vremenskih uslova i niskih temperatura nije bio u mogućnosti da izvede radove na rekonstrukciji krova, spoljne fasade i dela radova unutar objekta a obzirom da je u posao uveden 29.01.2018. godine. Predmetni zahtev primljen je 21.03.2018. godine u opštinu Osečina i istog dana prosleđen Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima, koja je dala saglasnost na isti 29.03.2017. godine.

6. Nakon razmatranja dostavljenog zahteva naručilac je ocenio da je zahtev osnovan i da su se stekli uslovi da se dozvoli izmena ugovora, odnosno da su se stekli uslovi iz člana 115. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu drugih bitnih elemenata ugovora iz objektivnih razloga koji moraju biti jasno i precizno određeni u ugovoru o javnoj nabavci. S obzirom na to da u konkretnom slučaju radi o objektivnim otežanim uslovima rada dozvoljen je produžetak roka za završetak radova u roku od 120 (stodvadeset) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja u posao

7. Osnov za izmenu Ugovora su član 115.st. 2. Zakona o javnim nabavkama, kao i član 20. Ugovora o izvođenju građevinskih radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini kojim je predviđeno da će Naručilac dozvoliti produžetak roka za izvođenje radova, ako nastupe okolnosti na koje izvođač radova nije mogao da utiče.

8. Aneks Ugovora o izvođenju građevinskih radova na sanaciji Doma zdravlja u Osečini, pripremljen je u skladu sa ovom Odlukom, biće zaključen u roku od pet  dana od dana objavljivanja ove odluke.

9. Ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja objaviti na Portalu javnih nabavki i u istom roku izveštaj sa svim podacima sadržanim u ovoj odluci dostaviti Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

Scroll To Top