VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina za kalendarsku 2015 godinu
ODLUKA  o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina za kalendarsku 2015 godinu

ODLUKA o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina za kalendarsku 2015 godinu

Naručilac : Opštinska uprava Osečina

Broj JN : 404-21/2015

Broj odluke : 404-21/2015

Datum : 18.12.2015 godine

 

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“br.124/2012, br. 14/2015 i br. 68/2015 ) načelnik Opštinske uprave Osečina, donosi

ODLUKU

o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina za kalendarsku 2015 godinu,         br.404-21-2015 zbog nemogućnosti izvršenja

 

Obrazloženje

 

U predmetnom postupku javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina za kalendarsku 2015 godinu, JN br.404-21/2015, procenjene vrednosti 1.200.000,00 dinara bez pdv-a, za koju je poziv za podnošenje ponuda objavljen na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca Opštinske uprave Osečina ( u daljem tekstu: naručilac ) dana 28.05.2015 godine, do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispele su dve ponude i to:

 

1.(28) ,,Fer partner“Osečina,ul.Cara Dušana br.32, mat.br.60494592,pib                       104776980 i

2.(29) ,,Luks elektro“d.o.o.,Ub,ul.28.februara br.2,mat.br.17576062,pib 103381878.

 

Komisija za predmetnu javnu nabavku,posle otvaranja ponuda,sprovela je stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

Na osnovu stručne ocene ponuda,imenovana komisija konstatovala je da je najpovoljnija ponuda ponuđača,,Fer partner“Osečina zavedena pod brojem 28 i predložila naručiocu njegov izbor.

Naručilac je prihvatio predlog komisije i doneo dana 11.06.2015 godine, Odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci u ovom postupku ponuđaču,,Fer partner“Osečina,ul.Cara Dušana br.32,mat.br.60494592,pib 104776980, ponuda zavedena pod brojem 28. od 08.06.2015 godine.

Navedenu odluku,naručilac je dostavio ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja.

Ponuđač,,Luks elektro“d.o.o.,Ub,podneo je naručiocu posredstvom punomoćnika zahtev za zaštitu prava,koji je primljen kod naručioca dana 18.06.2015 godine. Predmetni zahtev blagovremeno je podnet u fazi nakon donošenja Odluke o dodeli

ugovora br.404-21/2015 ponuđaču,,Fer partner“Osečina.

Naručilac je shodno članu 149. Zakona o javnim nabavkama dana 19.06.2015 godine obavestio ponuđače da je u postupku predmetne javne nabavke male vrednosti,podnet zahtev za zaštitu ponuđača.

Na osnovu člana 153.stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabavkama, naručilac Opštinska uprava Osečina u postupku javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina br.404-21/2015, donosi dana 22.06.2015 godine, Odgovor na zahtev za zaštitu prava.

Navedeni odgovor na zahtev za zaštitu prava, zajedno sa zahtevom za zaštitu prava podnetog od ponuđača,,Luks elektro“d.o.o.,Ub, kao i fotokopiranu dokumentaciju iz postupka predmetne javne nabavke male vrednosti, naručilac je dana 22.06.2015 godine poslao Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,ul.Nemanjina br.22-26 Beograd.

Rešenjem potražnice javnog preduzeća,,Pošta Srbije“br.127840 od 10.08.2015 godine, utvrđeno je da je navedena pošiljka broj AA000841420RS primljena 22.06.2015 godine u statusu : pošiljka uručena primaocu dana 24.06.2015 godine.

Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je dana 20.11.2015 godine pod brojem 4-00-1690/2015 donela Rešenje, kojim se usvaja zahtev za zaštitu prava podnosioca zahteva,,Luks elektro“d.o.o.,Ub i delimično poništava postupak javne nabavke male vrednosti, usluga-održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina, JN broj.404-21/2015,naručioca opština Osečina,Opštinska uprava Osečina, u delu stručne ocene ponuda i donošenja Odluke o dodeli ugovora br.404-21/2015 od 11.06.2015 godine.

Takođe,navedenim rešenjem koje je primljeno u Opštinskoj upravi Osečina dana 02.12.2015 godine, obavezuje se naručilac opština Osečina,Opštinska uprava Osečina, da podnosiocu zahteva,,Luks elektro“d.o.o.,Ub, nadoknadi troškove postupka zaštite prava u iznosu od 51.250,00 dinara u roku od 15 dana od dana prijema ovog rešenja.

U obrazloženju navedenog rešenja Republička komisija obavezuje naručioca da u roku od 25 (dvadeset pet) radnih dana od dana prijema istog,ponovi fazu stručne ocene ponuda u okviru predmetnog postupka javne nabavke, imajući u vidu primedbe iznete u rešenju.

S obzirom da je Rešenje Republičke komisije primljeno u Opštinskoj upravi Osečina dana 02.12.2015 godine i da se predmetna javna nabavka odnosi na kalendarsku 2015 godinu, nepotrebno je ponoviti fazu stručne ocene ponuda u okviru predmetnog postupka javne nabavke, zbog nemogućnosti njenog izvršenja.

Imajući u vidu prethodno navedeno, a u skladu sačlanom 109.stav 2. Zakona o javnim nabavkama,koji glasi:,,Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga,koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča ili usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine,odnosno u narednih 6 meseci“, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU : Protiv ove Odluke ponuđač može preko naručioca,podneti zahtev za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u roku od pet dana od dana prijema iste.

 

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

                                                                                            Milan Urošević

Scroll To Top