VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU REGRESA ZA PREMIJU OSIGURANJA
ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU REGRESA ZA PREMIJU OSIGURANJA

ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU REGRESA ZA PREMIJU OSIGURANJA

Na osnovu člana 13.  Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 10/13), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 103/15), člana 8. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu (“Opštinski službeni glasnik“, broj _10/2016_) i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Osečina za 2017. godinu, Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 27.09.2017. godine donosi

ODLUKU

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA

ZA REALIZACIJU REGRESA ZA PREMIJU OSIGURANJA ZA USEVE, PLODOVE, VIŠEGODIŠNJE ZASADE, RASADNIKE I ŽIVOTINJE ZA TERITORIJU OPŠTINE OSEČINA U 2017. GODINI

 

 1. Predmet:
 • izbor korisnika sredstava za realizaciju regresa za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje za 2017 godinu, u okviru realizacije Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Osečina za 2017. godinu, a u cilju stvaranja uslova za očuvanje, podsticanje, unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje na području opštine Osečina.
 1. Program mera:
 • Regresiranje polise osiguranja u iznosu do 30% vrednosti polise koju poljoprivredna gazdinstava zaključe sa osiguravajućom kućom za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u 2017. godini, a najviše do 50.000,00 dinara
 1. Uslovi

 Opšti uslovi:

 • polisa osiguranja mora biti zaključena između poljoprivrednog gazdinstva i osiguravajuće kuće u Srbiji u periodu od 01.01.2017. godine do 30.10.2017. godine.

Posebni uslovi:

  Pravo korišćenja sredstava po ovom Programu imaju fizička lica sa područja opštine Osečina koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u 2017. godini;
 • da podnosilac Zahteva ima prebivalište na teritoriji opštine Osečina;
 • da je podnosilac Zahteva izmirio sva potraživanja po osnovu poreskog duga prema opštinskoj upravi Osečina;
 • da nije koristio sredstva Republike Srbije po istom osnovu u 2017. godini;
 • Da je izmirio sve ugovorne obaveze po bilo kom konkursu opštine Osečina za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj u protekle 3 godine.
 1. Potrebna dokumentacija:
 • fotokopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstava u 2017. godini;
 • fotokopija lične karte podnosioca prijave;
 • potvrda Opštinske uprave Osečina o izmirenim poreskim obavezama;
 • fotokopija kartice namenskog računa poslovne banke;
 • fotokopija lista nepokretnosti na kom se vidi katastarska parcela koja se osigurava ( za osiguranje useva, voćnjaka, višegodišnjih zasada itd.);
 •  izvod  iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o prijavljenom stočnom fondu ( ukoliko se osigurava osnovno stado);
 • fotokopija polise osiguranja koju je nosilac/član poljoprivrednog gazdinstva zaključio sa osiguravajućom kućom;
 • izjavu nosioca/člana poljoprivrednog gazdinstva da nije koristio sredstva Republike Srbije za istu namenu ( dobija se u poljoprivrednoj službi opštine Osečina)
 1. Način dodele subvencija:

Predviđeni iznos sredstava za ovu vrstu podsticaja koji je opredeljen Budžetom opštine Osečina i Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Osečina za 2017. godinu iznosi 200.000,00 dinara.

Neblagovremene, nepotpune i prijave upućene faksom ili elektronskom poštom neće se uzimati u razmatranje.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u Opštinskoj upravi Osečina- Poljoprivrednoj službi, II sprat, soba broj 20, ulica Karađorđeva broj 114.

Konkurs će trajati od  29.septembra do 09. oktobra 2017.godine

Rok za podnošenje prigovora je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli.

Tekst Javnog konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave Osečina i na web strani opštine Osečina www.osecina.com.

Opštinsko Veće opštine Osečina,

Broj:                              _, dana _27.09.2017 . god.

 

                                                                                         Opštinsko veće

                                                                                                                                  Predsednik

Dragan Aleksić

 

Scroll To Top