VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O ISPRAVCI ODLUKE O DODELI UGOVORA BR.404-7/2016 OD 10.03.2016 GODINE
ODLUKU O ISPRAVCI ODLUKE O DODELI UGOVORA BR.404-7/2016 OD 10.03.2016 GODINE

ODLUKU O ISPRAVCI ODLUKE O DODELI UGOVORA BR.404-7/2016 OD 10.03.2016 GODINE

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava
Ul. Karađorđeva br. 78
Broj: 404-7/16
Dana: 15.03.2016. god.
O s e č i n a

Na osnovu Dopune izveštaja o stručnoj oceni ponuda br. 404-7/2016 od 15.03.2016. godine za javnu nabavku dobara „Kancelarijskog materijala (Skupština opštine, Opštinsko veće, Opštinska uprava)“, broj 404-7/2016 , u postupku javne nabavke male vrednosti, načelnik Opštinske uprave opštine Osečina donosi

 ODLUKU O ISPRAVCI ODLUKE O DODELI UGOVORA BR.404-7/2016 OD 10.03.2016 GODINE

I U dispozitivu Odluke o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti reči:

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Izdavačko preduzeće Epoha d.o.o. iz Požege ul. Bakionica bb, matični broj 07393687, PIB 101813534, broj 30 od 07.03.2016.godine“ zamenjuju se rečima :

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Bigz Office Group’’d.o.o. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br.17, matični broj 20649470, PIB 106635732, broj 31 od 07.03.2016.godine.“

II Danom donošenja ove Odluke prestaje da važi Odluka o dodeli ugovora br.404-7/2016 od 10.03.2016. godine

 

III Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.

  O b r a z l o ž e nj e

 Komisija za javnu nabavku male vrednosti dobara: „nabavka kancelarijskog materijala (Skupština opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava)“, a prilikom izrade ugovora, prema modelu ugovora datom u konkursnoj dokumentaciji, je uočila razlike između jediničnih i ukupne cene date u ponudi.

Naime, ukupna vrednost ponude izražena u dinarima bez PDV-a ponuđača Izdvačkog preduzeća „EPOHA“ d.o.o, Bakionica bb, 31210 Požega, iznosi 243.291,05 dinara, koliko je navedeno i u modelu ugovora, a dok se zbirom jediničnih cena kancelarijskog materijala za potrebe Opštinske uprave, Skupštine opštine, Opštinskog veća i radnih tela Skupštine dobija ukupan iznos od 279,523,75 dinara.

Kako je na osnovu člana 93. stav 5. Zakona o javnim nabavkama propisano da je u slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna jedinična cena, to je Komisija Naručioca izvršila ispravku uočenih neslaganja između jediničnih i ukupne cene u ponudi i na osnovu toga zaključila da se ukupna cena ponuđača razlikuje u odnosu na ukupnu vrednost datu u ponudi.

Komisija je konstatovala da navedena ispravka računskih neslaganja dovodi do izmene rang liste ponuđača, te da se menja ponuđač čija je ponuda prvobitno ocenjena kao najpovoljnija i kojoj je prvobitnom Odlukom dodeljen ugovor o javnoj nabavci tako da je nakon izvršenih ispravki najpovoljnija ponuda ponuđača “Bigz Office Group’’d.o.o. iz Beograda, Bulevar Vojvode Mišića br.17, matični broj 20649470, PIB 106635732, broj 31 od 07.03.2016.godine, koja iznosi 269.033,31dinar.

Odgovorno lice naručioca, na osnovu ispravke računskih grešaka, donelo je Odluku o ispravci Odluke o dodeli ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem kao u dispozitivu i istu objaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke zainteresovano lice može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev se podnosi naručiocu, a kopija se dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupku javnih nabavki.

 

Opštinska uprava opštine Osečina

                                                                                     načelnik

                                                                              Milan Urošević

Scroll To Top