VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije
Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34928470-signalizacija, broj JN 404-12/2017, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-12/2017 sa SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 457.400,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena u iznosi 824.600,00 dinara, a najniža iznosi 457.400,00 dinara

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 07.03.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 15.03.2017. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2017.godine.

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-12/2017
Broj odluke: 404-12/2017
Datum: 07.03.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063; ponuda broj 39 od 06.03.2017. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 24.02.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-12/2017, za javnu nabavku održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34928470, a dana 24.02.2017. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3(tri) ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-usluge.

Predmet javne nabavke je održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije,  usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 800.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: nema odstupanja od plana nabavke

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo dva  ponuđača:

1.Grupa ponuđača:  Verking d.o.o. Novi Sad, Svetozara Miletića br.40, matični broj 20790385, PIB 107379803 i Paleta Color d.o.o. Novi Sad, Svetozara Miletića br.40, matični broj 08769664, PIB 102099790

 1. SMART TRAFFIC d.o.o. Sremska Mitrovica, Jalijska Prva br.25, matični broj 20655968, PIB 106668546

3.SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, ponudio je cenu 457.400,00 din.bez PDV-a
 2. Grupa ponuđača: Verking d.o.o. Novi Sad i Paleta Color d.o.o. Novi Sad ponudili su cenu 623.630,00 din. bez PDV-a
 3. Ponuđač SMART TRAFFIC d.o.o. Sremska Mitrovica, ponudio je cenu 824.600,00 din.bez PDV-a
 4. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, zavedena pod brojem 39,  i predložila naručiocu njegov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović,predsednik,  Veličko Marković član i Željko Andrić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

 1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR “Zebra“ Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063; ponuda broj 39 od 06.03.2017. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-12/2017, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka : održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, usluga, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  34928470 – signalizacija

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

 • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
 • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
 • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu , poslovnog i tehničkog kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Opštinske uprave Osečina, odnosno 06.03.2017.godine do 12,00 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 06.03.2017. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 7,30 do 15,30 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

odrzavanje-signalizacije (doc)

odrzavanje-signalizacije (pdf)

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Broj:404-
12/2017
Dana:
27.02.2017.
OSEČINA

 __________________

________________

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom od 27.02.2017.godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije dostavljamo vam sledeće:

PITANJE: “Da li tehnički kapacitet može da se dokaže ugovorom o zakupu ili lizingu potrebnih mašina“?
ODGOVOR: “  ispunjenost dodatnih uslova u pogledu tehničkog  kapaciteta može se dokazati ugovorom o zakupu ili lizingu potrebnih mašina.“

S poštovanjem

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA
NAČELNIK
Milan Urošević

Scroll To Top