VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Održavanje javne rasvete – rasveta kod Krušika
Održavanje javne rasvete – rasveta kod Krušika

Održavanje javne rasvete – rasveta kod Krušika

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-14/2017
Broj odluke: 404-14/2017
Datum:21.04.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

 1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Fer partner“ Osečina , matični

broj 60494592, PIB 104776980, u postupku javne nabavke održavanje javne rasvete-rasveta kod Krušika – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 06.04.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, održavanje javne rasvete-rasveta kod Krušika, br. 404-14/2017,  a dana 06.04.2017. godine dostavio poziv na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

 Predmet javne nabavke je održavanje javne rasvete-rasveta kod Krušika, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 200.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3  ponuđača:

 1. “EHG TEHNIKA “d.o.o. za inženjering Loznica, Đure Jakšića 12, matični broj 07983409, PIB 101196002
 2. SZR “FER PARTNER“ Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980
 3. SZR “OM _ ELEKTRO“ Loznica, Save Kovačevića 10/9, matični broj 62721570, PIB 107405616

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač SZR “FER PARTNER“ Osečina, ponudio je cenu u iznosu od 190.000,00 din. bez PDV-a;
 2. Ponuđač SZR “OM _ ELEKTRO“ Loznica, ponudio je cenu u iznosu od 217.500,00 din bez PDV-a;
 3. Ponuđač “EHG TEHNIKA “d.o.o. za inženjering Loznica, ponudio je cenu u iznosu od 223.300,00 din. bez PDV-a.

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda SZR “Fer partner“ Osečina i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Veličko Marković član i Željko Andrić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR “Fer partner“ Osečina,  matični broj 60494592, PIB 104776980.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

                                                                                                          ODGOVORNO LICE

                                                                                                          Milan Urošević

Scroll To Top