VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige
Podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige

Podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige

O B A V E Š T E NJ  E

za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji ne vode poslovne knjige

          Dana, 26. novembra 2013. godine, SKUPŠTINA OPŠTINE OSEČINA, donela je Odluku o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji opštine Osečina.

Ovom Odlukom uvodi se obaveza podnošenja poreskih prijava za obveznike koji ne vode  poslovne knjige, za svu movinu (nepokretnosti) koja je predmet oporezivanja porezom na imovinu.

Nepokretnosti se razvrstavaju u sledeće grupe:

1) građevinsko zemljište (površine preko 10 ari ),

2) poljoprivredno zemljište (površine preko 10 ari),

3) šumsko zemljište ( površine preko 10 ari ),

4) stanovi,

5) kuće za stanovanje,

6) poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti,

7) garaže i garažna mesta.

Obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige, dužni su da do 31. marta

2014. godine, podnesu poreske prijave za svu imovinu (nepokretnosti) na teritoriji opštine Osečina, što uključuje i imovinu za koju poreska prijava nije podneta i imovinu za koju je podneta poreska prijava do 31. decembra 2013. godine.

Obveznik koji ne podnese poresku prijavu u skladu sa Odlukom, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

 

U skladu sa navedenom Odlukom, građani Osečine dužni su da u navedenom periodu podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti, ako su vlasnici, zakupci, korisnici ili držaoci gore navedenih nepokretnosti.

Za svaku nepokretnost podnosi se poreska prijava posebno; što znači da će poreski obveznik podneti onoliko poreskih prijava koliko ima nepokretnosti.

Prilikom podnošenja poreskih prijava, obveznici poreza na imovinu, treba da prilože kopiju dokumenta o sticanju prava na nepokretnostima (npr. kupoprodajni ugovor, rešenje o nasleđivanju, ugovor o poklonu, ugovor o zameni, ugovor o zakupu stana ili stambene zgrade,  upotrebnu dozvolu, list nepokretnosti iz Katastra nepokretnosti i sl.) .

Poreske prijave se podnose u Opštinskoj upravi Osečina-Služba poreske administracije, Karađorđeva 114, svakog radnog dana od 7 i 30 do 15 i 30 časova, na propisanom obrascu PPI-2.

Obveznici sa teritorije Pecke poreske prijave mogu podnositi i u mesnoj kancelariji Pecka.

 

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

Scroll To Top