VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2017/2018 godini
Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2017/2018 godini

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2017/2018 godini

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U otvorenom postupku javne nabavke prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2017/2018,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

  • broj 404-25/2017 sa ponuđačem “Alko turs“ d.o.o. Valjevo, ul. Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 4.875.000,00   din.bez PDV-a

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena 4.875.000,00  din.bez PDV-a i najniža ponuđena cena 4.875.000,00  din.bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 31.08.2017. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 25.09.2017. godine.

Ugovor je zaključen do 31.08.2018.godine.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina

Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina

Internet stranica naručioca : www.osecina.com

Vrsta naručioca: Lokalna samouprava

Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

Vrsta predmeta: usluge

Opis predmeta nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2017/2018 godini – 60100000 – usluge drumskog prevoza

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora: „ ekonomski najpovoljnija ponuda“

  • ponuđena cena – 90 pondera

Ponuda sa najnižom  cenom (Cmin) dobija maksimalan broj bodova tj. 90 bodova. Broj bodova za cenu iz ponude (C) ostalih ponuda izračunava se preme formuli:

Bc= 90 h C min / C

  • ponuđena cena prevoza sportskih kolektiva – 10 pondera

Ponuda sa najnižom  cenom (Cmin) dobija maksimalan broj bodova tj. 10 bodova. Broj bodova za cenu iz ponude (C) ostalih ponuda izračunava se preme formuli:

Bc= 10 h C min / C

Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na adresi: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253 Osečina, ista je dostupna na internet adresi: www.osecina.com  i Portalu javnih nabavki.

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte. Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara na adresu : Opštinska uprava opštine Osečina, Karađorđeva 78, 14253 Osečina, sa naznakom „Ne otvarati- Ponuda za prevoz učenika, redni broj JN 404-25/2017“. Na poleđini koverte upisuje se naziv, adresa ponuđača i kontakt telefon.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, odnosno do 28.08.2017.godine. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje su primljene od strane naručioca na adresi: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253 Osečina, najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, do 12,00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana 28.08.2017.godine u 12.30 časova . Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Opštinske uprave Osečina.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Predstavnici ponuđača moraju imati uredno  ovlašćenje  koje će predati Komisiji za javne nabavke prilikom otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke:

Odluka o dodeli ugovora  biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt: Dodatna obaveštenja i informacije u vezi sa  pripremom ponude mogu se dobiti pisanim putem –poštom  ili na e-mail soosecina@mts.rs  lice za kontakt Milan Urošević

konkursna-dokumentacija

konkursna-dokumentacija

poziv za podnošenje ponuda

Scroll To Top