VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2014/2015. godini
Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2014/2015. godini

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2014/2015. godini

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

 

Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina

Adresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 Osečina

Internet stranica naručioca :www.osecina.com

Vrsta naručioca: Lokalna samouprava

Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak

Vrsta predmeta: usluge

Opis predmeta nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2014/2015. godini – 60100000 – usluge drumskog prevoza

Elementi kriterijuma za dodelu ugovora: „ ekonomski najpovoljnija ponuda“

  • ponuđena cena – 90 pondera

Ponuda sa najnižom cenom (Cmin) dobija maksimalan broj bodova tj. 90 bodova. Broj bodova za cenu iz ponude (C) ostalih ponuda izračunava se preme formuli:

Bc= 90 h C min / C

  • ponuđena cena prevoza sportskih kolektiva – 10 pondera

Ponuda sa najnižom cenom (Cmin) dobija maksimalan broj bodova tj. 10 bodova. Broj bodova za cenu iz ponude (C) ostalih ponuda izračunava se preme formuli:

Bc= 10 h C min / C

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na adresi: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253 Osečina, ista je dostupna na internet adresi: www.osecina.com i Portalu javnih nabavki.

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte. Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara na adresu : Opštinska uprava opštine Osečina, Karađorđeva 78, 14253 Osečina, sa naznakom „Ne otvarati- Ponuda za prevoz učenika, redni broj JN 404-15/2014“. Na poleđini koverte upisuje se naziv, adresa ponuđača i kontakt telefon.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja pozia za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, odnosno do 01.09.2014.godine. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje su primljene od strane naručioca na adresi:Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253 Osečina, najkasnije poslednjeg dana navedenog roka, do 12,30 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana 01.09.2014.godine u 13.00 časova . Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Opštinske uprave Osečina.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Predstavnici ponuđača moraju imati uredno ovlašćenje koje će predati Komisiji za javne nabavke prilikom otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke:

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt: Dodatna obaveštenja i informacije u vezi sa pripremom ponude mogu se dobiti pisanim putem –poštom ili na e-mail soosecina@open.telekom.rs lice za kontakt Milan Urošević

konkursna-dokumentacija-prevoz-ucenika

Scroll To Top