VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Rešenje o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu
Rešenje o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu

Rešenje o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu

Na osnovu čl.51. Zakona o javnim nabavkama ( “Službeni glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015), čl.46. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS“br.129/07 i 83/2014 – dr.zakon) člana 65.Statuta opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik “broj 7/08 i 6/2015) člana 2. i 23. Odluke o Opštinskom veću opštine Osečina (“Opštinski službeni glasnik“ br.10/08) Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 19.10.2018. godine donelo je

R e š e nj e

o izmenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018.godinu

1. U Planu javnih nabavki za 2018. godinu, u delu nabavke na koje se zakon ne primenjuje, dobra:

a. U delu dobra, iza red.br.1.1.8. dodaje se novi postupak 1.1.9 i glasi: “nabavka sadnica za pošunjavanje “, procenjena vrednost bez PDV-a 250.000,00 dinara, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, pokretanje postupka oktobar 2018, zaključenje ugovora novembar 2018, izvršenje ugovora novembar 2018

b. U delu uluge iza red.br.1.2.13. dosaje se novi postupak 1.2.14 i glasi: izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju ulice Vuka Karadžića u dužini od 1200m – idejni projekat i projekat za izvođenje“ procenjena vrednost bez PDV-a 480.000,00 dinara, nabavka na koju se zakon ne primenjuje, pokretanje postupka oktobar 2018, zaključenje ugovora novembar 2018, izvršenje ugovora novembar 2018

O b r a z l o ž e nj e

              Članom.82.st.3 Zakona o šumama (“Službeni glasnik RS“ br.30/2010, 93/2012 i 89/2015) sredstva ostvarena od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u visini od 70% prihod su Republike Srbije, a u visini od 30% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave i namenski se koriste, preko budžetskih fondova u skladu sa navedenim zakonom, a prvenstveno za podizanje novih šuma.

              U pripremi je konkurs Ministarstva privrede za odobrenje sredstava lokalnim samoupravama za rekonstrukciju infrastrukture te u skladu sa tim pripema se dokumentacija za konkurisanje.

              U skladu sa navedenim predlaže se izmena i dopuna Plana javnih nabavke dodavanjem predmetne nabavke.

Opštinsko veće opštine Osečina

Broj:060-40/2018, dana 19.10.2018.godine

  Predsednik Veća,

  Dragan Aleksić

Scroll To Top