ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

Решење о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину

На основу чл.51. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл.46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“бр.129/07 и 83/2014 – др.закон) члана 65.Статута општине Осечина (“Општински службени гласник “број 7/08 и 6/2015) члана 2. и 23. Одлуке о Општинском већу општине Осечина (“Општински службени гласник“ бр.10/08) Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној дана 30.05.2018. године донело је

Р е ш е њ е

о изменама и допунама Плана јавних набавки за 2018.годину     

1. У Плану јавних набавки за 2018. годину, у делу набавке на које се закон не примењује,

услуге, иза ред.бр.1.2.11. додаје се нови поступак 1.2.12. “ израда пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка, процењена вредност без ПДВ-а 458.333,00 динара, набавка на коју се закон не примењује, покретање поступка јун 2018, закључење уговора јун 2018, извршење уговора јул 2018“.

О б р а з л о ж е њ е              

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2018. годину бр. 060-18/2018 од 15.05.2018. године за израду пројекта брана на рекама Царинка и Драгодолка Осечина, планиран је износ од 458.333,00 динара 

Општинско веће општине Осечина

  Број:060-21/2018, дана 30.05.2018.године

  Председник Већа,
  Драган Алексић

Scroll To Top