VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Revizija LEAP-a za opštinu Osečina
Revizija LEAP-a za opštinu Osečina

Revizija LEAP-a za opštinu Osečina

NARUČILAC:Opština Osečina
Broj JN: 404-35/2017
Broj odluke: 404-35/2017
Datum: 15.12.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču LD Bezbednost projekt institut, Loznica, Ž. Jovanovića 2/7, matični broj 20708263, PIB 106930801 u postupku javne nabavke revizija LEAP-a za opštinu Osečina, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 04.12.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, revizija LEAP-a za opštinu Osečina br. 404-35/2017,  a dana 04.12.2017. godine dostavio poziv  na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je revizija LEAP-a za opštinu Osečina

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 100.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3  ponuđača:

1.LD Bezbednost projekt institut, Loznica, Ž. Jovanovića 2/7, matični broj 20708263, PIB 106930801

2.“Bresting etno“ d.o.o. Loznica, Bakal Milosava bb,  matični broj 20319496, PIB 105180961

3.Institut za bezbednost u radnoj i životnoj sredini d.o.o. Novi Sad, Aleksandra Tišme 17/6, matični broj 20358769, PIB 105326221

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač LD Bezbednost projekt institut Loznica ponudio je cenu u iznosu od 100.000,00 din. sa PDV-om (ponuđač nije obveznik PDV-a)
  2. Ponuđač “Bresting etno“ d.o.o. Loznica ponudio je cenu u iznosu od 120.000,00 din. sa PDV-om (ponuđač nije obveznik PDV-a)
  3. Ponuđač Institut za bezbednost u radnoj i životnoj sredini d.o.o. Novi Sad ponudio je cenu u iznosu od 180.000,00 din. sa PDV-om

 

  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača LD Bezbednost projekt institut Loznica  i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Željko Andrić član Komisije i Suzana Gligorić član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču LD Bezbednost projekt institut, Loznica, Ž. Jovanovića 2/7, matični broj 20708263, PIB 106930801, ponuda od 11.12.2017. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

 

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE
Milan Urošević

 

Scroll To Top