VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / SUBVENCIONISANJE NABAVKE SERTIFIKOVANIH SADNICA VOĆA
SUBVENCIONISANJE NABAVKE SERTIFIKOVANIH SADNICA VOĆA

SUBVENCIONISANJE NABAVKE SERTIFIKOVANIH SADNICA VOĆA

Na osnovu člana 13.  Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 10/13), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Službeni glasnik RS“, broj 103/15), člana 8. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2017. godinu (“Opštinski službeni glasnik“, broj _10/2016_) i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Osečina za 2017. godinu, Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana ___17.11.2017___. godine donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE NABAVKE  SERTIFIKOVANIH SADNICA VOĆA  NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA U 2017. GODINI

 1. Predmet:

– izbor korisnika sredstava na osnovu Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje nabavke  sertifikovanih sadnica voća  na teritoriji opštine Osečina u 2017. godini, a u cilju realizacije Programa mera podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji opštine Osečina za 2017. godinu.

 1. Program mera:

– unapređenje i razvoj voćarstva, putem dodele bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima na teritoriji opštine Osečina u 2017 godini, za  sufinansiranje  kupovine sertifikovanih sadnica voća do 50% od nabavne cene, ne računajući iznos PDV-a.

 1. Opšti uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava za nabavku sertifikovanih sadnica voća :
 • da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu u 2017. godini;
 • da podnosilac Zahteva ima prebivalište na teritoriji opštine Osečina;
 • da su sertifikovane sadnice voća kupljene u periodu od  01.2017. godine pa do dana utroška sredstava planiranih za ovu meru;
 • da je podnosilac Zahteva izmirio sva potraživanja po osnovu poreskog duga prema Opštinskoj upravi Osečina;
 • da sertifikovane sadnice voća koristi strogo namenski i da ih ne sme otuđivati;
 • da nije koristio sredstva Republike Srbije po istom osnovu u 2017. godini;
 • Da je izmirio sve ugovorne obaveze po bilo kom konkursu opštine Osečina za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj u protekle 3 godine.

 

 1. Način dodele subvencija:

Subvencije za nabavku sertifikovanih sadnica voća će se dodeljivati   u iznosu do 50% od nabavne cene bez uračunatog iznosa PDV-a, a do utroška opredeljenih sredstava u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

 Subvencija za kupovinu sertifikovanih sadnica voća, odobrava se svakom poljoprivrednom gazdinstvu koje uredno podnese prijavu na konkurs i ispuni sve uslove predviđene istim. Iznos procenta subvenice po jednom poljoprivrednom gazdinstvu biće poznat nakon završetka konkursa i obrade svih pristiglih prijava tj. nakon utvrđivanja ukupnog broja ispravnih prijava.

 

 1. Potrebna dokumentacija:
 • Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2017. godinu;
 • Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;
 • Potvrda Opštinske uprave Osečina o izmirenim poreskim obavezama;
 • Fotokopija gotovinskog/fiskalnog računa na ime kupljenih sertifikovanih sadnica voća;
 • Izjava nosioca/člana poljoprivrednog gazdinstva da nije koristio sredstva Republike Srbije za istu namenu, da sertifikovane sadnice voća koristi strogo namenski i da ih ne sme otuđivati;
 • Fotokopija kartice namenskog računa poljoprivrednog gazdinstva;
 • Sertifikat o kvalitetu sadnica izdat od strane proizvođača ne stariji od mesec dana.

Neblagovremene, nepotpune i prijave upućene faksom ili elektronskom poštom neće se uzimati u razmatranje.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u Opštinskoj upravi Osečina- Poljoprivrednoj službi, II sprat, soba broj 20 ulica Karađorđeva broj 114.

Konkurs će biti otvoren  do  ___01.12.2017___________. godine.

Rok za podnošenje prigovora je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli.

Tekst Javnog konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave Osečina i na web strani opštine Osečina www.osecina.com.

Opštinsko Veće opštine Osečina,

Broj: __060-52/2017__ , dana __17.11.2017___ godine

 

Opštinsko veće

Predsednik

 

Dragan Aleksić

Scroll To Top