VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva
Uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

Uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-23/2017
Broj odluke: 404-23/2017
Datum:31.07.2017. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču “Mašinokop“ d.o.o. Šabac, Dalmatinska 16, matični broj 20705515, PIB 106917561 u postupku javne nabavke uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 12.07.2017. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva, br. 404-23/2017,  a dana 12.07.2017. godine dostavio poziv  na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 450.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3  ponuđača:

 1. SZR “Fer partner“ Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980
 2. “Autotransport“ d.o.o. Valjevo, Popučke bb, matični broj 06984959, PIB 100077298
 3. “Mašinokop“ d.o.o. Šabac, Dalmatinska 16, matični broj 20705515, PIB 106917561

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. “Mašinokop“ d.o.o. Šabac, ponudio je cenu 2,20 din. po m2;
 2. SZR “Fer partner“ Osečina, ponudio je cenu 2,60 din. po m2;
 3. “Autotransport“ d.o.o. Valjevo , ponudio je cenu 4,90 din po m2 ;
 4. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda “Mašinokop“ d.o.o. Šabac i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Darko Grujičić zamenik predsednika Komisije,  Veličko Marković član i Marija Petrović zamenik člana.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču “Mašinokop“ d.o.o. Šabac, Dalmatinska 16, matični broj 20705515, PIB 106917561

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top