ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Услуга снабдевања електричном енергијом
Услуга снабдевања електричном енергијом

Услуга снабдевања електричном енергијом

На основу члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/12,14/15,68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-10/2019

 ОПШТИНА ОСЕЧИНА, Општинска управа

ул. Карађорђева број 78, Осечина

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 

1.Наручилац: Општина Осечина, Општинска управа, ул. Карађорђева бр.78, Осечина, интернет адресa www.osecina.com позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку услуга снабдевања електричном енергијом.

2.Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе, општина Осечина

3.Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

4.Предмет набавке:услуга снабдевања електричном енегијом

 Ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија

5.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

Релативан значај сваког наведеног критеријума биће наведен појашњен у конкурсној документацији.

6.Начин преузимања конкурсне документације: на интернет адреси www.osecina.com или на Порталу јавних набавки.

7. Адреса: Карађорђева број 78, Осечина, на интернет адреси www.osecina.com

8.Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно до дана 04.04.2019. до 12,00 часова, без обзира да ли се достављају непосредно или путем поште са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ – НЕ ОТВАРАТИ“. Уколико рок истиче на дан који је нерадни (недеља, државни празник) као последњи дан истека рока сматраће се први следећи радни дан до 12,00 часова. Понуда се подноси у затвореној, запечаћеној коверти, на напред наведену адресу наручиоца или предаје лично на писарници Општинске управе Осечина. На полеђини коверте навести податке о понуђачу са тачном адресом, бројем телефона-факса и именом особа за контакт. Понуда мора бити попуњена на оригинал обрасцу из конкурсне документације на српском језику, јасна, недвосмислена, читко попуњена у складу са упутством наручиоца из конкурсне документације, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама Oпштинске управе, на дан истека рока за подношење понуда, односно дана 04.04.2019. године са почетком у 12 часова и 30 минута.

 Понуђачи при отварању понуда морају комисији предати писмено овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда.

10.Услови под којим понуђачи могу учествовати у поступку јавне набавке: Право учешћа у поступку има домаће или страно правно или физичко лице ( у даљем тексту: понуђач) које поднесе доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама којим доказује испуњеност услова из члана 75. става 1. Закона о јавним набавкама.

Уз понуду и доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама понуђач има обавезу да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној документацији.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом .

11.Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у објективно најкраћем могућем року, а најдаље у року од 25 дана од дана отварања понуда.

12. Остали подаци:

Понуда са варијантама није дозвољена.

 Понуда треба да важи најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда.

 Незатворене, непотпуне и неблаговремене поднете понуде неће бити разматране.

 Све додатне информације заинтересовани понуђачи могу добити на телефон 014/451-158, у времену од 7,30 до 15,30 часова.

konkursna dokumentacija (doc)

konkursna dokumentacija (pdf)

Scroll To Top