VESTI:
Početna / Tag Archives: javne nabavke i oglasi (page 2)

Tag Archives: javne nabavke i oglasi

Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-11/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, oznaka ... Read More »

Nabavka i isporuka električne energije u 2014.

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013, br.104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-9/2014 ... Read More »

Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje POZIV za podnošenje ponude Predmet javne nabavke, broj JN404-6/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, oznaka iz ... Read More »

Hvatanje i uklanjanje pasa sa javnih površina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com objavljuje  POZIV za podnošenje ponude  Predmet javne nabavke, broj JN404-7/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je hvatanje i uklanjanje pasa sa javnih površina, ... Read More »

Asfaltiranje pristupnog puta na obilaznicu

Predmet javne nabavke, broj JN404-5/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je asfaltiranje pristupnog puta na obilaznicu, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45233140 Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca …. ... Read More »

Nadzor nad izgradnjom obilaznice

Predmet javne nabavke, broj JN404-4/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nadzor nad izgradnjom obilaznice, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71247000 Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave ... Read More »

Nabavka kancelarijskog materijala

Predmet javne nabavke, broj JN404-_3__/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nabavka kancelarijskog materijala (Skupština opštine, Opštinska uprava), dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 30192000 Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom ... Read More »

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODRŽAVANJE JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

javno osvetljenje

Predmet javne nabavke, broj JN404-2/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:50000000-usluge održavanja i popravki Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama ... Read More »

Opština Osečina: Javne nabavke

Javne nabavke

Na ovoj stranici se možete informisati o svim javnim nabavkama koje će biti raspisane, objavljivanje poziva za podnošenje ponuda, ovde možete preuzeti materijale vezane za javne nabavke kao i obaveštenja o dodeli ugovora. Pogledajte plan javnih nabavki za 2013. godinu. Nabavka male vrednosti 4 računara i 2 štampača raspisana 22.04.2013. ... Read More »

Scroll To Top