VESTI:
Početna / Uncategorized / O DODELI UGOVORA: Nabavka hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina

O DODELI UGOVORA: Nabavka hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-5/2018

Broj odluke: 404-5/2018

Datum: 06.02.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR “Higijena Tomić“ Rubribreza, Nikole Pašića br.2, matični broj 55483205 PIB 101957255; ponuda broj 28 od 05.02.2018. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 24.01.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-5/2018, za javnu nabavku hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa , usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:65000000 , a dana 24.01.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1(jedna) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-usluge.

Predmet javne nabavke je hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 3.461.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: nema odstupanja od plana nabavke

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao jedan  ponuđač:

1.SZR “Higijena Tomić“ Rubribreza, Nikole Pašića br.2, matični broj 55483205 PIB 101957255;

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedna).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač SZR “Higijena Tomić“ Rubribreza ponudio je 14.511,00 dinara  bez PDV-a (jedinična cena ).
  2. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SZR “Higijena Tomić“ Rubribreza , zavedena pod brojem 28,  i predložila naručiocu njegov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, predsednik,   Veličko Marković član i Željko Andrić zamenik člana .

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR “Higijena Tomić“ Rubribreza, Nikole Pašića br.2, matični broj 55483205 PIB 101957255; ponuda broj 28 od 05.02.2018. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top