VESTI:
Početna / Uncategorized / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:79710000, broj JN 404-3/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-3/2018 sa G4S Secure Solutions d.o.o, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića br.24, matični broj 06043429, PIB 100372941.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 1.000.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena u iznosi 312,00 dinara po radnom satu, a najniža iznosi 312,00 dinara po radnom satu, do iznosa predviđenog budžetom za predmetnu javnu nabavku

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 30.01.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 06.02.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2018.godine.

Scroll To Top