VESTI:
Početna / Uncategorized / Odluka o dodeli ugovora: Nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decz u 2018. godini

Odluka o dodeli ugovora: Nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decz u 2018. godini

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decz u 2018. godini, dobra – nabavka na koju se zakon ne primenjuje,   broj JN 404-2/2018,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-2/2018 sa Una Mega Shop STR Valjevo, Vladike Nikolaja 35/A Lamela B,  matični broj 63038202, PIB 107855381.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 480.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 496.000,00 dinara bez PDV-a, a najniža iznosi 484.000,00 dinara bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 24.01.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 25.01.2018. godine.

Ugovor je zaključen do isporuke predmetnih dobara .

Scroll To Top