ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи

Архива из : јавне набавке и огласи

Извођење радова на изградњи уличне расвете у Осечини (Остружањски пут, Гуњаци-Симића брдо)

konkursna dokumentacija ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019) и Одлуке о покретању поступка јавне ... Read More »

Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка, услуге, ознака из општег речника јавне ... Read More »

Набавка намештаја за салу Скупштине општине,

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, набавка намештаја за салу Скупштине општине, добра, наручилац је донео ... Read More »

Подношење програма у области спорта за 2019. годину

Спортски савез Осечина Карађорђева 78 14 253 Осечина Број: 66-1-8/2019 Датум: 05.11.2019. године На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16), члана 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Осечина („Општински ... Read More »

Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-45/2019 Број одлуке: 404-45/2019 Датум:25.10.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу – заједничка понуда: Институт за безбедност и  сигурност на раду ... Read More »

Зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57., 60.  Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска  управа Осечина,www.osecina.com објављује ПОЗИВ за подношење понуде Предмет јавне набавке мале вредности, број ЈН 404-45/2019,  je зонирање буке у насељеним местима Осечина и Пецка , услуге, ознака из општег ... Read More »

Превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2019/2020

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У отвореном поступку јавне набавке превоз ученика основних школа и средњe школe на територији општине Осечина за школску 2019/2020,  наручилац ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Постављање светлосних соларних трептача

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке на коју се закон не примењује, постављање светлосних соларних трептача, добра, наручилац је донео одлуку о додели ... Read More »

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Услуга личног пратиоца детета

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору У поступку јавне набавке мале вредности услуга личног пратиоца детета , услуге, ознака из општег речника јавне набавке 85312120-дневне услуге ... Read More »

Превоз ученика основних школа и средње школе на територији општине Осечина за школску 2019/2020 годину

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина Број ЈН: 404-42/2019 Број одлуке: 404-42/2019 Датум:19.09.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ”Алко турс” д.о.о. Ваљево, Унска бр.6, ... Read More »

Scroll To Top