VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi (page 9)

Arhiva iz : javne nabavke i oglasi

Usluga nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ „BRAĆA NEDIĆ“

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina,www.osecina.comobjavljujePOZIV za podnošenje ponudePredmet javne nabavke, broj JN 404-44/2019, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, je usluga nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ... Read More »

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Usluga ličnog pratioca deteta

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-39/2019 Broj odluke: 404-39/2019 Datum:20.08.2019. godineNa osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosiODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTIUGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Niveus Tim , Aleksandra Jovičić PR, Gornji Milanovac, Kralja Aleksandra Karađorđevića ... Read More »

OBUSTAVLJA SE postupak javne nabavke male vrednosti, usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini, usluge, JN br.404-40/2019

Naručilac: Opštinska uprava Osečina Broj:404-40/2019 Datum:20.08.2019. OsečinaNa osnovu čl.109. Zakona o javnim nabavkama, načelnik Opštinske uprave Osečina donosiO D L U K U o obustavi postupka javne nabavke male vrednostiusluge, br. 404-40/2019 OBUSTAVLJA SE postupak javne nabavke male vrednosti, usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”, toplovoda ... Read More »

Biblioteka – odlika o izmeni javne nabavke

Read More »

Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2019/2020 godini

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDENaziv naručioca: Opštinska uprava OsečinaAdresa naručioca: Karađorđeva 78, 14253 OsečinaInternet stranica naručioca : www.osecina.comVrsta naručioca: Lokalna samoupravaVrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupakVrsta predmeta: uslugeOpis predmeta nabavke: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina, u školskoj 2019/2020 godini – 60100000 – usluge drumskog prevozaElementi ... Read More »

ODLUKU o dodeli ugovora: Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-29/2019 Broj odluke: 404-29/2019 Datum: 13.08.2019. godineNa osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/21 i 68/15), predsednik opštine Osečina donosi u otvorenom postupku javne nabavke UGOVOR SE DODELJUJE :  Zajednička ponuda: nosilac posla :– Energy Construction d.o.o. Beograd, Hadži Prodanova ... Read More »

ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

zakup-zemljista Read More »

Uređenje nabavka sadnica za pošumnjavanje

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-37/2019 Broj odluke: 404-37/2019 Datum:13.08.2019. godineNa osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosiODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje)UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Micelini” d.o.o. Valjevo , Rajkovačka 17, ... Read More »

Usluga nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ „BRAĆA NEDIĆ“, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57., 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015) opština Osečina,www.osecina.comobjavljujePOZIV za podnošenje ponudePredmet javne nabavke, broj JN 404-40/2019, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, je usluga nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ... Read More »

Usluga ličnog pratioca deteta broj

Na osnovu  čl. 39a) , 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon)  , pripremljen je dana 09.08.2019. godine, P O Z I V za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke  –  Usluga ličnog pratioca deteta broj  404-39/2019Predmetna konkursna dokumentacija se dostavlja ... Read More »

Scroll To Top