VESTI:
Početna / Uncategorized

Arhiva iz : Uncategorized

Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina

konkursna-dokumentacija-gorivo konkursna-dokumentacija-gorivo   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Naziv naručioca: Opštinska uprava Osečina Adresa Naručioca: Osečina,Karađorđeva 78 Internet stranica naručioca: www.osecina.com   Vrsta naručioca: Organ lokalne samouprave Vrsta postupka javne nabavke:  javna nabavka male vrednosti broj 404 -13/2020 Vrsta predmeta: dobra Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: ... Read More »

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku obezbeđenje zgrade Opštinske uprave Osečina, usluge, oznaka iz opšteg ... Read More »

O DODELI UGOVORA: Nabavka hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina Broj JN: 404-5/2018 Broj odluke: 404-5/2018 Datum: 06.02.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR ”Higijena Tomić” Rubribreza, ... Read More »

Odluka o dodeli ugovora: Nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decz u 2018. godini

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com objavljuje OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru U postupku javne nabavke nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decz u 2018. godini, dobra – nabavka na koju ... Read More »

Scroll To Top