VESTI:
Početna / javne rasprave / Nacrt budžeta 2020

Nacrt budžeta 2020

budzet 2020.-nacrt

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje Odluke o budžetu opštine Osečina za 2020. godinu je član 43. Zakona o budžetskom sistemu (”Službeni glasnik RS”, br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013,142/2014, 68/2015 – dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019) i član 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik RS”, br. 129/2007, 83/2014 – dr.zakon, 101/2016 – dr.zakon i 47/2018) kojim je utvrđeno da skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti.
Zakonom o budžetskom sistemu uređeno je planiranje, priprema i donošenje budžeta lokalne vlasti, detaljno su utvrđeni postupci koje, u postupku donošenja budžeta, obavljaju direktni i indirektni korisnici budžeta lokalne vlasti, javne službe i javna preduzeća, odnosno pravna lica nad kojima lokalna vlast ima potpunu ili delimičnu kontrolu, sa ciljem da se na najbolji način izvrši planiranje, priprema i donošenje budžeta. Budžetskim kalendarom predviđeni su rokovi prema kojima se izvršava postupak pripreme i donošenja budžeta.
Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcijom za 2021. i 2022. godinu koje je doneo Ministar finansija, utvrđene su osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu budžeta lokalne vlasti. Osnovne makroekonomske pretpostavke za 2020. godinu su stopa realnog rasta BDP 4,0%, rast potrošačkih cena 2,0%, nominalni rast BDP 7,6%.
Osnovne smernice date Uputstvom:
– prilikom planiranja prihoda je potrebno poći od procene ostvarenja za 2019. godinu, pri čemu ukupan rast ne sme da bude veći od nominalnog rasta BDP (7,6%)
– prilikom planiranja rashoda
o Plate planirati na nivou mase isplaćenih plata u 2019. godini, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu u skladu sa članom 42. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu,
o Na ek.klasifikaciji 414 planirati sredstva za rešavanje smanjenja broja zaposlenih – otpremnine,
o Ne treba planirati obračun i isplatu godišnjih, božićnih i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koji to pravo stiču u 2020. godini,
o U okviru grupe konta 42 – korišćenje usluga i roba realno planirati rashode, naročito za izvršavanje rashoda na ime stalnih troškova (421),
o U okviru subvencija (451) preispitati sve programe po osnovu kojih se dodeljuju.

P R I H O D I
Prihodi i primanja budžeta opštine Osečina za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 372.394.000 dinara, što je za oko 10% više u odnosu na procenu ostvarenja prihoda budžeta za 2019. godinu.
Prihodi opštine Osečina uvećani su za veći procenat od onog koji je propisan Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcijom za 2021. i 2022. godinu koje je doneo Ministar finansija (7,6%), iz razloga što se u 2020. godini očekuje bolja naplata poreza na imovinu i lokalnih komunalnih taksi, naplatom duga iz ranijih godina, što će se postići slanjem opomena i putem prinudne naplate, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Ustupljeni porezi i naknade planirani su u ukupnom iznosu od 112.964.000 dinara i čine 30,33% ukupnih prihoda budžeta.
Prihodi od nenamenskih transfera od Republike planirani su, u skladu sa Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcijom za 2021. i 2022. godinu, u istom iznosu koji je bio opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, 175.006.000 dinara i čine 46,99% ukupnih prihoda budžeta.
Izvorni prihodi budžeta opštine planirani su u ukupnom iznosu od 84.412.000 dinara, što čini 22,67% ukupnih prihoda budžeta.
Primanja od prodaje nepokretnosti planirana su u iznosu od 12.000 dinara.
Sredstva iz ostalih izvora (namenski transferi, donacije, dobrovoljni transferi) planirana su u iznosu od 10.416.514 dinara.
Odlukom o budžetu opštine Osečina za 2020. godinu planirano je i 1.362.000 dinara prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.

R A S H O D I
Rashodi koji će se finansirati iz budžetskih sredstava u 2020. godini planirani su u ukupnom iznosu od 372.394.000 dinara.
Rashodi budžetskih korisnika koji će se finansirati iz ostalih izvora planirani su u iznosu od 11.778.514 dinara i to 9.352.514 iz namenskih transfera od Republike, 824.000 dinara iz donacija od međunarodnih organizacija, 240.000 dinara iz dobrovoljnih transfera fizičkih i pravnih lica, a 1.362.000 dinara iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.

Sredstva budžeta, kao i sredstva iz ostalih izvora, u ukupnom iznosu od 384.172.514 dinara raspoređena su, u posebnom delu rashoda, po korisnicima i namenama.

Rashodi Skupštine opštine
U okviru programske aktivnosti Funkcionisanje skupštine planirani su sledeći rashodi:
411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) – Plate predsednika i sekretara Skupštine opštine za 12 meseci, planirane u skladu sa smernicama datim u Uputstvu, na nivou isplaćenih plata u 2019. godini, uzimajući u obzir povećanje plata zaposlenih u organima lokalne vlasti za 8% počev od plate za novembar 2019. godine
412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – Doprinosi na teret poslodavca vezani za isplatu plata
414 – Socijalna davanja zaposlenima – pomoć zaposlenima u slučaju bolesti zaposlenog, smrti člana uže porodice i slično
415 – Naknade troškova za zaposlene – prevoz na posao i sa posla za 12 meseci za jednog zaposlenog
422 – Troškovi putovanja – troškovi dnevnica, prevoza i smeštaja zaposlenih na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
423 – Usluge po ugovoru – u okviru ove aproprijacije planirane su naknade za rad odbornika, kao i članova radnih tela Skupštine opštine, članarina Regionalnoj razvojnoj agenciji, naknade za rad biračkih odbora i ostale usluge po ugovoru za rad Opštinske izborne komisije, sredstva za dodelu godišnje nagrade istaknutim građanima, kao i ostale usluge po ugovoru koje obuhvataju troškove reprezentacije, usluge oglašavanja i sl.
426 – Materijal – Rashodi za kancelarijski i ostali materijal neophodan za rad Skupštine opštine i Opštinske izborne komisije
481 – Dotacije nevladinim organizacijama – sredstva za redovan rad političkih subjekata, kao i sredstva za izbornu kampanju, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti

Rashodi Predsednika opštine
U okviru programske aktivnosti Funkcionisanje izvršnih organa planirani su sledeći rashodi:
411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) – Plate predsednika opštine, zamenika predsednika optine i jednog pomoćnika predsednika opštine za 12 meseci, planirane u skladu sa smernicama datim u Uputstvu, na nivou isplaćenih plata u 2019. godini, uzimajući u obzir povećanje plata zaposlenih u organima lokalne vlasti za 8% počev od plate za novembar 2019. godine
412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – Doprinosi na teret poslodavca vezani za isplatu plata
414 – Socijalna davanja zaposlenima – pomoć zaposlenima u slučaju bolesti zaposlenog, smrti člana uže porodice i slično
422 – Troškovi putovanja – troškovi dnevnica, prevoza i smeštaja zaposlenih na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
423 – Usluge po ugovoru – naknada po Ugovoru o dopunskom radu jednog pomoćnika predsednika opštine, troškovi oglašavanja, troškovi reprezentacije, poklona, rashodi vezani za obeležavanje Dana opštine i opštinske slave, naknada za rad članova Komisije za davanje mišljenja, ostale usluge po ugovoru
426 – kancelarijski i ostali materijal neophodan za rad predsednika opštine, njegovih pomoćnika i zamenika
Rashodi Opštinskog veća
422 – Troškovi putovanja – troškovi dnevnica, prevoza i smeštaja članova Opštinskog veća na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
423 – Usluge po ugovoru – naknade za rad članova Opštinskog veća
Rashodi Opštinske uprave
Za funkcionisanje opštinske uprave planirani su sledeći rashodi:
Na funkcionalnoj klasifikaciji 130:
411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) – Plate zaposlenih opštinske uprave za 12 meseci, planirane u skladu sa smernicama datim u Uputstvu, na nivou isplaćenih plata u 2019. godini, uzimajući u obzir povećanje plata zaposlenih u organima lokalne vlasti za 8% počev od plate za novembar 2019. godine
412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – Doprinosi na teret poslodavca vezani za isplatu plata
413 – Naknade u naturi – novogodišnji paketići za decu zaposlenih
414 – Socijalna davanja zaposlenima – otpremnine, pomoć zaposlenima u slučaju bolesti zaposlenog, smrti člana uže porodice i slično
415 – Naknade troškova za zaposlene – troškovi prevoza zaposlenih na posao i sa posla za 12 meseci
416 – Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi – planirane su trii jubilarne nagrade za zaposlene koji to pravo stiču u 2020. Godini i to dve jubilarne nagrade za 35 godina rada u Opštinskoj upravi i jedna jubilarna nagrada za 40 godina rada u Opštinskoj upravi
421 – Stalni troškovi – rashodi za električnu energiju, grejanje, komunalne usluge, telefone, mobilne telefone, internet, televiziju, ostale usluge komunikacije, usluge dostave, rashodi za osiguranje objekata, vozila i ostale opreme, osiguranje zaposlenih
422 – Troškovi putovanja – troškovi dnevnica, prevoza i smeštaja zaposlenih na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
423 – Usluge po ugovoru – naknade po ugovoru o delu za članove komisije za popis nezakonito izgrađenih objekata za 12 meseci, rashodi za održavanje softvera, kotizacije za seminare, izdaci za stručne ispite, stručno usavršavanje zaposlenih, usluge štampanja, oglašavanja, rashodi za usluge eksterne revizije završnog računa budžeta opštine, rashodi za reprezentaciju, poklone, rashodi za oržavanje elektronskog sistema za evidenciju prisustva zaposlenih, rashodi za obezbeđenje, članarina SKGO, članarina NALED, održaanje GPS uređaja na jednom službenom vozilu, usluge prevoza na sajmove i druge događaje, ostali rashodi koji se svrstavaju u ovu grupu
424 – Specijalizovane usluge – naknade za rad članova interresorne komisije, geodetske usluge, tehnički pregledi vozila, servisiranje vatrogasne opreme, uramljivanje i slično
425 – Tekuće popravke i održavanje – rashodi za popravke i održavanje objekata i opreme.
426 – Materijal – U okviru ove aproprijacije planirani su rashodi za kancelarijski materijal, stručnu literaturu nephodnu za rad zaposlenih, gorivo (benzin, dizel, TNG) i ostali materijal za vozila Opštinske uprave, rashodi za sredstva za održavanje higijene, kao i sitan inventar.
441 – Otplata domaćih kamata – Kamata na kupovinu vozila putem lizinga, planirana na osnovu amortizacionog plana otplate lizinga
444 – Prateći troškovi zaduživanja – negativne kursne razlike vezane za lizing
465 – Ostale dotacije i transferi – u okviru ove pozicije planirano je plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom, na osnovu člana 26. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
482 – Porezi, obavezne takse, kazne i penali – U okviru ove aproprijacije planirani su rashodi za republičke i opštinske takse prilikom registracije vozila i razne takse u druge svrhe (overa potpisa i sl.)
483 – prinudna naplata po osnovu preostalih rata duga ZZ ”Agrar” iz ranijih godina
512 – Mašine i oprema – Planirana je otplata preostalih rata za vozilo Dačia, po Ugovoru o lizingu iz 2018. godine, a ostatak sredstava planiran je za nabavku ostale opreme neophodne za rad i funkcionisanje svih organa opštine
Na funkcionalnoj klasifikaciji 112:
421 – Stalni troškovi – provizija Uprave za trezor za promet na računu izvršenja budžeta opštine, kao i njegovim podračunima
Na funkcionaloj klasifikciji 422 – šumarstvo – planirani su rashodi koji će se finansirati iz namenskih sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje drveta i to za popravku šumskih puteva i za nabavku sadnica, a u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara
Na funkcionalnoj klasifikaciji 560 – zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu – planirano je održavanje i uređivanje rečnih korita i naknada za odvodnjavanje koja se plaća po rešenju JVP ”Srbijavode”
Tekuća i stalna budžetska rezerva planirane su u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu (član 69. i 70.).
U okviru programske aktivnosti Vanredne situacije planirani su naknade za rad članova jedinice za civilnu zaštitu i rekonstrukcija određenih vodotokova. Pored toga, deo sredstva je planiran i za naknadu štete, u slučaju nastanka štete u vanrednim situacijama.
Programska aktivnost Prostorno i urbanističko planiranje odnosi se na izradu planova generalne i detaljne regulacije varošica Osečine ili Pecke.
U okviru programa Komunalne delatnosti planirani su rashodi za javnu rasvetu (troškovi električne energije, popravke i održavanje i izgradnja javne rasvete, novogodišnja rasveta), rashodi za održavanje javnih zelenih površina (košenje trave, uređivanje i sl.), održavanje čistoće u Osečini i Peckoj, deratizacija, sredstva za zoohigijenu (zbrinjavanje pasa lutalica, prevoz uginulih životinja i sl.), naknade štete za ujed pasa lutalica (po rešenjima Opštinskog veća i po rešenjima suda, putem prinudne naplate). Pored toga, u okviru ovog programa, planirani su i rashodi za održavanje grobalja u Osečini i Peckoj, rashodi za izgradnju i održavanje vodovoda. U okviru projekta Nabavka opreme za JKP ’’Osečina’’ planirana je subvencija JKP ’’Osečina’’ za nabavku opreme.
U okviru programa Lokalni ekonomski razvoj planirana je otplata poslednje rate za otkup zemljišta za izgradnju industrijske zone, sredstva za realizaciju stručne prakse i subvencije za samozapošljavanje.
U okviru programa Poljoprivreda i ruralni razvoj predviđeni su rashodi i subvencije u skladu sa predlogom programa mera podrške za razvoj poljoprivrede za opštinu Osečina (sufinansiranje kamata na poljoprivredne kredite, nabavka sadnica, podsticaji za pčelare, nabavka ovaca, nabavka opreme i mehanizacije, regresiranje premije osiguranja, početna pomoć za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava). U okviru ovog programa predviđena su i sredstva za dotacije NVO iz oblasti poljoprivrede.

Program Zaštita životne sredine odnosi se na rashode za zaštitu životne sredine. Ovi rashodi planirani su na osnovu predloga programa, a finansiraće se iz namenskih sredstava ostvarenih od naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine ostvarenih u 2020. godini.
Pored toga, u okviru programa Zaštita životne sredine planirani su i rashodi za izgradnju i održavanje kanalizacije, kao i sredstva za dotacije NVO iz oblasti zaštite živote sredine.

U okviru programa Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura planirani su rashodi za izgradnju i održavanje putne infrastrukture, za rešavanje imovinskih odnosa (kupovinu zemljišta) vezano za izgradnju i održavanje puteva, nabavka zemljišta za izgradnju obilaznice.
Pored toga, u okviru ovog programa planirani su i rashodi za unapređenje bezbednosti u saobraćaju koji će se finansirati iz namenskih sredstava ostvarenih od novčanih kazni za prekršaje. Ovi rashodi su planirani na osnovu predoga programa za korišćenje ovih sredstava.

U okviru programa Predškolsko vaspitanje i obrazovanje planiran je prevoz dece predškolskog uzrasta i njihovih pratilaca koji žive na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole.

U okviru programa osnovno obrazovanje i vaspitanje planiran je prevoz učenika koji žive na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole, u skladu sa članom 69. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kao i transferi OŠ ”Vojvoda Mišić” i Obrazovno – vaspitnom centru za realizaciju programa osnovnog obrazovanja.

Rashodi Obrazovno – vaspitnog centra Osečina
Socijalna davanja zaposlenima
Planirana su sredstva za isplatu pomoći u slučaju bolesti ili smrti ѕaposlenog ili člana uže porodice.
Naknade troškova za zaposlene
Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak na posao. Ova pozicija je planirana na osnovu troškova i cena karata iz 2019. godine i broja zaposlenih koji putuju.
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Planirane su jubilarne nagrade za zaposene koji to pravo stiču u 2020. godini. Pravo na jubilarnu nagradu ima ukupno devet zaposlenih (tri zaposlena za 35 godina staža, pet zaposlenih za 30 godina staža i jedan zaposleni za 10 godina staža). Ukupna potrebna sredstva za isplatu jubilarnih nagrada planirana su na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u 2019. godini.
Stalni troškovi
Planirani su rashodi za platni promet, troškovi električne energije, komunalnih usluga, ogreva, telefona, mobilnih telefona, osiguranja zaposlenih, objekata i opreme. Sredstva su povećana u odnosu na 2019. godinu zbog uplate optičke veze za internet i vođenje elektronskog dnevnika.
Troškovi putovanja
Planirani su troškovi dnevnica za službena putovanja i smeštaj zaposlenih na službenim putovanjima i smeštaj na Republičkim takmičenjima zaposlenih i učenika.
Usluge po ugovoru
Planirani su rashodi za kotizacije za seminare, usluge prevoza i utovara uglja, servis protivpožarnih aparata, izdaci za stručne ispite, usluge nadzora, ostale usluge po ugovoru. Pored toga, planirani su i rashodi reprezentacije koji se odnose na proslavu Dana škole, Savindana, prijem prvaka, obeležavnje dečje nedelje.
Specijalizovane usluge
Planirani su rashodi za sanitarne preglede zaposlenih, mikrobiološki pregled vode, usluge bezbednosti i zdravlja na radu, ostale specijalizovane usluge.
Tekuće popravke i održavanje
Planirana sredstva za zamenu prozora na montažnoj zgradi.

Materijal
Planirana su sredstva za nabavku goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva, kancelarijskog materijala, alata i sitnog inventara, rezervnih delova za potrebe škole, materjala za obrazovanje, stručnih publikacija za potrebe zaposlenih.
Porezi, obavezne takse, kazne i penali
Planirana sredstva za plaćanje taksi prilikom registracije vozila, kao i ostale takse.
Zgrade i građevinski objekti
U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za popravku i održavanje krova, prozora i vrata u izdvojenim odeljenjima (Komirić, Ostružanj, Lopatanj), kao i za održavanje gornje zgrade matične škole.
Mašine i oprema
U okviru ovih rashoda planirano je opremanje kabineta i učionica, nabavka računara i monitora, interaktivnih tabli, video projektora, školskog inventara (klupa, stolica, stolova, ormara) za opremanje kabineta muzičke i likovne kulture.
OVC Osečina planirao je i realizaciju dva projekta u 2020. godini i to nabavku elektronske opreme i nabavku školskog inventara.
Rashodi OŠ ‘’Vojvoda Mišić’’ Pecka
Socijalna davanja zaposlenima
Planirana su sredstva za isplatu zaposlenima u slučaju bolesti ili smrti člana uže porodice.
Naknade troškova za zaposlene
Planiran je prevoz zaposlenih na posao i sa posla.
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi
Planirane su jubilarne nagrade za četvoro zaposlenih koji to pravo stiču u 2020. Godini i to dve za 35 godina rada, jedna za 20 godina rada i jedna za 10 godina rada u školi.
Stalni troškovi
Planirani su rashodi za platni promet, troškovi električne energije, komunalnih usluga, ogreva, telefona, mobilnih telefona, osiguranja zaposlenih, objekata i opreme.
Troškovi putovanja
Planirani su troškovi dnevnica za službena putovanja i smeštaj zaposlenih na službenim putovanjima, kao i prevoz i smeštaj na republičkim takmičenjima.
Usluge po ugovoru
Planirani su rashodi za kotizacije za seminare, izdaci za stručne ispite, reprezentaciju i ostale usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Planirani su rashodi za sanitarne preglede zaposlenih, mikrobiološki pregled vode, usluge bezbednosti i zdravlja na radu, servis vatrogasne opreme i ostale specijalizovane usluge.
Tekuće popravke i održavanje
Održavanje matične škole, kao i predviđena održavanja u izdvojenim odeljenjima škola Gunjaka, Dragodola i Carine, zamena dela parketa u fiskulturnoj sali, i druge sitne popravke.
Materijal
Obuhvata kancelarijski materijal, gorivo i ostali materijal za prevozna sredstva, hemijska i ostala sredstva za održavanje higijene školskih prostorija u školi Peckoj i na terenu, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, materijal za obrazovanje.
Porezi, obavezne takse, kazne i penali
Na ovoj poziciji su planirana sredstva za plaćanje taksi prilikom registracije vozila, kao i ostale takse.
Mašine i oprema
Sredstva su planirana za nabavku nameštaja, računara, pametnih tabli i ostale opreme za obrazovanje.
OŠ ”Vojvoda Mišić” je planirala i realizaciju dva projekta u 2020. godini i to zamenu stolarije plastičnom na školi i kuhinji u Gunjacima i nabavku opreme za fiskulturnu salu.

U okviru programa srednje obrazovanje planiran je prevoz učenika koji žive na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole, kao i transferi Obrazovno – vaspitnom centru za realizaciju programa srednjeg obrazovanja.

Rashodi Obrazovno – vaspitnog centra Osečina
Socijalna davanja zaposlenima
Planirana su sredstva za isplatu pomoći u slučaju bolesti ili smrti ѕaposlenog ili člana uže porodice.
Naknade troškova za zaposlene
Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak na posao. Ova pozicija je planirana na osnovu troškova i cena karata iz 2019. godine i broja zaposlenih koji putuju.
Troškovi putovanja
Planirani su troškovi dnevnica za službena putovanja i smeštaj zaposlenih na službenim putovanjima i smeštaj na Republičkim takmičenjima zaposlenih i učenika.
Usluge po ugovoru
Planirani su rashodi za kotizacije za seminare, usluge prevoza i utovara uglja, servis protivpožarnih aparata, izdaci za stručne ispite, usluge nadzora, ostale usluge po ugovoru. Pored toga, planirana je izrada projekta parternog uređenja školskog dvorišta u srednjoj školi.
Specijalizovane usluge
Planirani su rashodi za sanitarne preglede zaposlenih, mikrobiološki pregled vode, usluge bezbednosti i zdravlja na radu, ostale specijalizovane usluge.
Materijal
Planirana su sredstva za nabavku goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva, kancelarijskog materijala, alata i sitnog inventara, rezervnih delova za potrebe škole, materjala za obrazovanje, stručnih publikacija za potrebe zaposlenih.
Mašine i oprema
U okviru ovih rashoda planirana je nabavka računara i monitora, interaktivnih tabli, video projektora, školskog inventara (klupa, stolica, stolova, ormara).
OVC Osečina planirao je i realizaciju dva projekta u 2020. godini i to nabavku elektronske opreme i nabavku školskog inventara.

U okviru programa Socijalna i dečja zaštita planirani su rashodi za studentske stipendije, finansijsku podršku porodicama za novorođenu decu, podršku programu Crvenog krsta Osečina, dotacije NVO iz oblasti socijalne zaštite, kao i ostale naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta opštine, kao i transferi Centru za socijalni rad (za redovno funkcionisanje Centra, kao i za besplatnu ishranu učenika osnovnog obrazovanja i jednokratne pomoći).
Rashodi Centra za socijalni rad ”Napredak”
U okviru ovog dela planirani su rashodi za funkcionisanje ove ustanove i to bankarske usluge, troškovi električne energije, grejanja, komunalnih usluga, telefona, mobilnog telefona, usluge dostave, usluge čišćenja, održavanja računara i softvera, rashodi za registraciju vozila, tekuće popravke i održavanje opreme, nabavku kancelarijskog nameštaja.
Pored toga, planirani su rashodi za proširena prava iz oblasti socijalne zaštite (jednokratne pomoći, ishrana učenika, troškovi sahranjivanja).
Projekat ”Pomoć i nega u kući starim i invalidnim licima” realizuje se u cilju pružanja pomoći za 24 porodice, lica sa najnižim penzijama koja žive sama, srodnici nisu u mogućnosti da im pomognu. Takođe se za 30 žena u toku cele godine organizuju druženja i održavaju radionice u pprostorijama udruženja penzionera, uz jednog voditelja, i jedan izlet.
Angažovane su dve geronto domaćice za po 12 porodica. U okviru ovih rashoda planirane su naknade za dve geronto domaćice za 12 meseci (po 2,5 sata sedmično), naknade za članove tima projekta (koordinator, voditelj radionica, računovodstveni radnik), materijalni troškovi radionica (kancelarijski materijal, reprezentacija, materijal za posebne namene), jedan izlet za žene u toku godine, sredstva za higijenu, lična oprema za geronto domaćice, troškovi električne energije, komunalnih usluga, popravki i troškovi platnog prometa.

Program Zdravstvena zaštita obuhvata naknade za utvrđivanje smrti (mrtvozorstvo) i transfere Domu zdravlja Osečina.
Rashodi Doma zdravlja Osečina
Za funkcionisanje ustanove Dom zdravlja Osečina u 2020. godini planirani su rashodi za finansiranje prekovremenog rada i dežurstva, tekuće popravke i održavanje (popravke i održavanje građevinskih objekata i medicinske, laboratorijske administativne opreme i sl.), nabavka administativne, medicinske opreme i ugradne opreme (stomatološka stolica, hematološki brojač, kancelarijski nameštaj, računarska oprema i sl.).

Za 2020. godine planirana je realizacija projekta Ugovori o lizingu koji obezbeđuje otplatu lizinga za dva sanitetska vozila za prevoz bolesnika u hitnim slučajevima i prevoz bolesnika na dijalizu do Bolnice Valjevo.

U ookviru programa Razvoj kulture planirani su rashodi za informisanje i dotacije NVO iz oblasti kulture i verske organizacije, kao i transferi Istorijskom arhivu Valjevo i Narodnom muzeju Valjevo (za odeljenje muzeja u Osečini).
Istorijski arhiv Valjevo
Planirana su sredstva za finansiranje dela rashoda ove ustanove, na osnovu Ugovora prema kom opština Osečina učestvuje u finansiranju u određenom procentu.
Odeljenje valjevskog muzeja u Osečini
Aktivnosti odeljenja valjevskog muzeja u Osečini se realizuju u skladu sa regionalnom nadležnošću Narodnog muzeja Valjevo, a na osnovu Zakona o kulturnim dobrima i pratećim uredbama, a zasnivaju se na prikupljanju, stručnoj obradi, prezentovanju pokretnih kulturnih dobara i organizaciji javnih programskih aktivnosti. Opština Osečina finansira rad ovog Odeljenja i u okviru toga za 2019. godinu planirani su rashodi za platu jednog zaposlenog, troškovi putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje, materijal, oprema i nematerijalna ulaganja.

U okviru programa Razvoj sporta i omaldine planirane su dotacije NVO iz oblasti sporta (Sportski savez i sportski klubovi) i rashodi koji se odnose na aktivnosti Kancelarije za mlade.

Rashodi mesnih zajednica
421 – Stalni troškovi – u okviru ove aproprijacije planirani su rashodi za proviziju Uprave za trezor za promet na računima mesnih zajednica
425 – Tekuće popravke i održavanje – popravke i održavanje objekata infrastrukture
482 – Porezi, obavezne takse, kazne i penali – Naknada za odvodnjavanje JVP ’’Srbijavode’’ za sve mesne zajednice, takse prilikom overe potpisa za predsednike mesnih zajednica i slično

Rashodi Narodne biblioteke Osečina
411 i 412 Plate i dodaci zaposlenih i socijalni doprinosi na teret poslodavca – Planirana je isplata plata zaposlenima za 12 meseci, u skladu sa smernicama datim u Uputstvu, na nivou isplaćenih plata u 2019. godini, uzimajući u obzir povećanje plata zaposlenih u organima lokalne vlasti za 10% počev od plate za novembar 2019. godine.

413 – Naknade u naturi – novogodišnji paketići za decu zaposlenih

414 Socijalna davanja zaposlenima – Planirana je pomoć za radnike u slučaju bolesti ili smrti člana uže porodice.

415 Naknada za prevoz zaposlenih – Za 2020. godinu planirana je naknada za prevoz jednog zaposlenog.

416 Jubilarne nagrade – planirana je jedna jubilarna nagrada za 30 godina staža.

421 Stalni troškovi – U 2020. godini planira se nabavka ogreva, utrošak električne energije za zgradu biblioteke u Osečini i izdvojeno odeljenje u Peckoj, komunalne usluge, usluge kominikacije, troškovi osiguranja, troškove platnog prometa.

422 Troškovi putovanja – Na ovoj stavci planirane su poseta Sajmu knjiga, seminari, predavanja i radionice u Narodnoj biblioteci Srbije, posete književnim promocijama i izložbama.

423 Usluge po ugovoru – U okviru usluga po ugovoru u 2020. g. Planirani su troškovi kotizacija za seminare Narodne biblioteke Srbije, usluge štampanja, usluge reklame i propagande, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

424 Specijalizovane usluge – U okviru usluga kulture za 2020. g. planira se održavanje 13 književnih promocija gde će gosti biti značajnija imena domaće književnosti.

425 Tekuće popravke i održavanje – U okviru ove grupe rashoda za 2020. g. planirane su tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata, opreme, kao i kulturo-istorijskih spomenika.

426 Materijal – Planiraju se sredstva za kancelarijski materijal, časopise, novine, stručnu literaturu za obrazovanje zaposlenih, gorivo, materijale za kulturu, materijale za održavanje higijene i ostali materijal.

511 Projektna dokumentacija – U 2020.godini planiran je deo sredstava za početak rekonstrukcije dela zgrade u kome je smeštena bioskopska sala.

512 Mašine i oprema – U 2020. g. planira se nabavka sledeće opreme:
1. 5 vatrogasnih aparata
2. 5 polica za pozajmno odeljenje u Osečini
3. 2 mikrofona i kablovi
4. Laptop
5. Ormar za odlaganje dokumentacije

515 Nematerijalna imovina – U 2020. g. iz budžetskih sredstava planirana je nabavka 500 knjiga za Biblioteku u Osečini i izdvojeno odeljenje u Peckoj.

Projekat Izdavačka delatnost NBOS usmeren je na razvijanje kulturno-istorijskog identiteta naše lokalne zajednice.
Projekat ” Galerija ” odnosi se na delatnost Galerije u okviru čijeg rada se predviđaju izložbe slika, skulptura i fotografija, kao i kreativne radionice, koje su namenjene deci i mladima.
Likovna kolonija ”Podgorina” doprinosi umetničkom razvoju i predstavljanju naše lokalne zajednice. Pored uglednih umetnika iz naše zemlje, na koloniji učestvuju i umetnici amateri iz našeg kraja.
Projekat ”Prelo” realizuje se sa željom i ciljem da narodno stvaralaštvo i običaje našeg kraja sačuvamo od zaborava, starije sugrađanke ponovo okupimo, a da mlade ljude upoznamo sa načinom života naših predaka.
Rashodi Sportskog centra ”Osečina”
411 i 412 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih i Socijalni doprinosi na teret poslodavca – Planirana je isplata plata zaposlenima za 12 meseci, u skladu sa smernicama datim u Uputstvu, na nivou isplaćenih plata u 2019. godini, uzimajući u obzir povećanje plata zaposlenih u organima lokalne vlasti za 8% počev od plate za novembar 2019. godine
414 Socijalna davanja zaposlenima – Planirana je pomoć za radnike u slučaju bolesti ili smrti člana uže porodice.
421 – Stalni troškovi – Planirani su troškovi električne energije, komunalnih usluga, usluge dostave, troškovi mobilnog i fiksnog telefona, interneta, rashodi za osiguranje zaposlenih, objekata i opreme, nabavka ogreva.
422 – Troškovi putovanja – dnevnice za službena putovanja zaposlenih.
423 – Usluge po ugovoru – Planirane su usluge održavanja i čišćenja objekata, protivpožarne usluge, troškovi reprezentacije, usluge štampanja, kotizacije, usluge održavanja softvera, ostale usluge po ugovoru (pokloni, pehari, medalje).
424 – Specijalizovane usluge – Usluge spasilačke službe, usluge organizovanja škole plivanja, usluge organizovanja turnira, usluge mikrobiološkog pregleda vode, zdravstvena zaštita.
425 – Tekuće popravke i održavanje – Krečenje i održavanje motela, internata, zgrade svlačionica, održavanje hale (popravka krova, sanitarnih čvorova…), popravka i održavanje sprava sprava u fitnesu i teretani, popravka i održavanje bazena.
426 – Materijal – Nabavka hlora i hemije za održavanje bazena, nabavka sredstava za čišćenje motela i hale, materijal i alat za rad sa osnovnim sredstvima, radne uniforme, materijal za sport, piće i sladoledi na bazenima.
482 – Porezi, obavezne takse, kazne i penali – Republičke, opštinske i sudske takse
511 – Kapitalno održavanje zgrada i objekata – Sredstva za plaćanje PDV-a, nadzora i zehničkog prijema za završetak dogradnje aneksa sportske hale, rekonstrukcija bazena (zamena pločica i instalacija na bazenima, zamena filtera), hoblovanje i lakiranje parketa u sportskoj hali.
512 – Mašine i oprema – nabavka sprava za teretanu, opreme za saunu, kancelarijskog nameštaja.
U okviru projekta ”Otvorene zabavne škole fudbala i turniri” planirana je kotizacija za učešće, prevoz dece, sendviči i sokovi, organizacija zabavne škole u Peckoj (dva dana), prevoz dece na završni turnir u Beogradu, seminar za trenere.
U okviru projekta Univerzalne sportske škole planirana je izrada plana i programa rada u sportskoj školi, inicijalno, kontrolno i završno testiranje dece u Osečini i Peckoj, obrada i analiza dobijenih rezultata.
Košarkaški turnir ”Osečanski pobednik” je sportska manifestacija koja se već nekoliko godina održava sa ciljem podizanja kvaliteta rada košarkaškog klubai njegove promocije, kako u Srbiji, tako i u regionu. Deo rashoda koji će se finansirati iz sredstava budžeta opštine odnosi se na nabavku sportske opreme – majica za učesnike turnira i hrane za sportiste učesnike.

Rashodi Predškolske ustanove ”Lane”
411 i 412 –Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i Socijalni doprinosi na teret poslodavca – Plate, dodaci i naknade zaposlenih – planirane u skladu sa smernicama datim u Uputstvu, na nivou isplaćenih plata u 2019. godini, uzimajući u obzir povećanje plata zaposlenih u organima lokalne vlasti za 9% počev od plate za novembar 2019. godine. Deo rashoda za plate zaposlenih (411 i 412) finansiraće se iz sredstava transfera od Republike, a deo iz prenetih eutrošenih sredstava iz 2019. godine.

413 – Naknade u naturi – novogodišnji paketići za decu zaposlenih
414-socijalna davanja zaposlenima
U okviru ovih rashoda planirane su isplate naknada za vreme odustvovanja sa posla na teret fondova do refundacije od strane države, kao i otpremnine i pomoći. Planirana su sredstva za otpremninu za jednog zaposlenog prilikom odlaska u penziju, najmanje u visini dve prosečne zarade u Republici ili u visini trostrukog iznosa poslednje isplaćene plate zaposlenog, zavisno od toga šta je za zaposlenog povoljnije.
415-naknade za prevoz zaposlenih
Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada isplaćuje se za petnaestoro zaposlenih,i to: pet zaposlenih na relaciji Valjevo – Osečina, jedno na relaciji Loznica – Osečina i osam zaposlenih na relacijima Komirić – Osečina, Osečina – Lopatanj, Osečina – Ostružanj, Gunjaci –Pecka – Carina, Pecka-Osečina, Osečina – Plužac. Prilikom planiranja potrebnih sredstava za 2020. godinu u obzir su uzete cene karata za navedene relacije u 2019. godini.

416-nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Jubilarne nagrade za dvoje zaposlenih, jednog zaposlenog za 30 godina rada u ustanovi i jednog zaposlenog za 10 godina rada u ustanovi. Po Pravilniku o radu PU „Lane“ i Posebnom kolektivnom ugovoru za džaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja za deset godina rada u ustanovi isplaćuje se 50% od prosečne zarade u Republici, za trideset godina jedna i po prosečna zarada u Republici.
421- stalni troškovi – troškovi platnog prometa, energetske usluge (ugalj, drvo), komunalne usluge, usluge telekomunikacije, troškovi osiguranja. Planirana su sredstva za redovne mesečne troškove poslovanja ustanove, kao i sredstva za finansiranje nabavke energenata za grejanje.
422-troškovi za službena putovanja
Planirana su sredstva za troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenom putu.

423-usluge po ugovoru (kotizacija za seminare, stručna savetovanja, izdaci za stručne ispite, reprezentacija)
U okviru ove aproprijacije planirana su sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih, pohađanje seminara, stručnih savetovanja, izdaci za stručne ispite, troškovi održavanja softvera, objavljivanja tendera, reprezentacije i druge usluge po ugovoru.
424-specijalizovane usluge
Najveći deo ovih sredstava neophodan je za kontinuirano praćenje kvaliteta namirnica, uslova rada, higijene u ustanovi, kao i za sanitarne preglede za sve zaposlene koji su u kontaktu sa hranom i decom. Deo sredstava troši se i na redovno servisiranje vatrogasne opreme i prateće usluge. Pored toga, u okviru ove ekonomske klasifikacije, planirana su i sredstva za usluge firme koja je zadužena za bezbednost i zdravlje na radu.

425-tekuće popravke i održavanje
Planirana su sredstva za redovno održavanje objekta i dvorišta, krečenje, farbanje ograde, popravka dotrajalih sprava za igru, obnova zelenila u dvorištu, pranje tepiha, održavanje i popravke opreme.

426-materijal
Na ovoj poziciji planirana su sredstva za nabavku namirnica za pripremanje hrane, sredstava za održavanje higijene, kancelarijskog i potrošnog materijala, uniformi za zaposlene, igračaka, stručne literatura, alata i sitnog inventara, rezervnih delova.
465- Ostale dotacije i transferi
Na ovoj poziciji su planirana sredstva koja su po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom svi poslodavci dužni da uplaćuju u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ukoliko nemaju zaposlenu osobu sa invaliditetom.
Prema članu 24. ovog Zakona poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zaposli jednu osobu sa invaliditetom. Kako u Predškolskoj ustanovi „Lane“ nema zaposlenih osoba sa invaliditetom a ukupan broj zaposlenih je 41, ustanova ima zakonsku obavezu mesečnog učešća u finansiranju zarade za jednu osobu sa invaliditetom. Ovo učešće iznosi 50% prosečne bruto zarade u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.
482- Porezi, obavezne takse i penali
511 – zgrade i građevinski objekti
Planirana su sredstva za zamenu dotrajale stolarije na jednoj sobi. Ova investicija će doprineti povećanju energetske efikasnosti i bezbednosti samog objekta.
512-mašine i oprema
512211-nameštaj
Planirana je zamena dotrajalog nameštaja u radnim sobama.
512221- računarska oprema
Na ovoj poziciji planirana su sredstva za nabavku jednog računara i u slučaju potrebe za zamenom nekog od delova računarske opreme.

512241 – elektronska oprema

Nabavka televizora za pripremnu predškolsku grupu.

Rashodi Turističke organizacije ’’Podgorina’’
– 411 i 412 –Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i Socijalni doprinosi na teret poslodavca – Plate, dodaci i naknade zaposlenih – Planirana je isplata plata zaposlenima za 12 meseci, u skladu sa smernicama datim u Uputstvu, na nivou isplaćenih plata u 2019. godini, uzimajući u obzir povećanje plata zaposlenih u organima lokalne vlasti za 8% počev od plate za novembar 2019. godine.

– 413 – Naknade u naturi – novogodišnji paketići za decu zaposlenih

– 414 Socijalna davanja zaposlenima – Planirana je pomoć za zaposlene u slučaju bolesti ili smrti člana uže porodice.

– 415- naknade troškova za zaposlene – planiran je prevoz za jednog zaposlenog za 12 meseci

– 421- stalni troškovi – troškovi platnog prometa (naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor), troškovi električne energije, komunalnih usluga, telefona, mobilnog i fiksnog, interneta, usluge dostave, zdravstveno osiguranje zaposlenih, troškovi zakupa.

– 422 – troškovi putovanja – troškovi dnevnica za službena putovanja zaposlenih

– 423- Usluge po ugovoru – usluge održavanja softvera, reprezentacija, pokloni, usluge fotokopiranja

– 425- tekuće popravke i održavanje – obuhvata poravke i održavanje opreme

– 426- materijal – nabavka kancelarijskog materijala, stručne literature, benzina, materijal za održavanje higijene

– 482 – porezi,obavezne takse i penali – Republičke, opštinske i sudske takse
– 512 – mašine i oprema nabavka opreme.
Sajam šljiva – Manifestacija koja se organizuje u cilju promocije i unapređenja turističkih potencijala i promocije proizvodnje i prerade šljive i stvaranja lokalnog brenda prepoznatljivog kao na području Srbije, tako i Evrope.
Za 2020. godinu, kao i ranijih godina, planirani su rashodi koji se odnose na organizaciju i realizaciju Sajma, i to:.
421 – stalni troškovi – troškovi telefona, mobilnog telefona, interneta
423 – usluge po ugovoru – Usluge štampanja, reklame i propagande, medijske usluge, reprezentacija, pokloni učesnicima i gostima Sajma, nagrade najuspešnijim učesnicima Sajma, priprema i raspremanje prostora, iznajmljivanje štandova, bina i ozvučenje bine, ozvučenje Sajma, organizacija koncerata, usluge obezbeđenja, opremanje štandova, snimanje i fotografisanje, organizacija ostalih aktivnosti na Sajmu
426 – materijal – kancelarijski materijal, benzin, materijal za održavanje higijene, ostali materijal neophodan za realizaciju raznih aktivnosti na Sajmu.
512 – oprema za potrebe održavanja sajma.

Memorijal ’’Milenko Pavlović’’ – Organizuje se u cilju odavanja počasti i sećanja na heroje iz prethodnih ratova sa područja opštine Osečina koji su život dali za odbranu zemlje.
Rashodi koji su planirani za 2020. godinu, u vezi Memorijala:
423 – usluge po ugovoru – Usluge štampanja, reklame i propagande, reprezentacija
426 – materijal – materijal neophodan za realizaciju Memorijala, benzin, materijal za održavanje higijene, ostali materijal
Dve obale jedna Drina – Međunarodna smotra kulturno – umetničkih društava opštine Osečina i kulturno – umetničkih društava Republike Srpske radi očuvanja tradicije i povezivanja mladih ljudi sa obe strane Drine.
Rashodi koji su planiran za 2020. godinu, u vezi ove manifestacije:
423 – usluge po ugovoru – usluge štampanja, reprezentacija, pokloni i nagrade najuspešnijim kulturno – umetničkim društvima
426 – materijal neophodan za realizaciju ove manifestacije.
Izbor za harambašu Podgorine – Manifestacija koja se organizuje sa ciljem očuvanja tradicije i kulturnih vrednosti našeg kraja, takmičenje u narodnom višeboju, obeležavanje bitke za oslobođenje 1806. godine.
Rashodi koji su pllanirani u vezi ove manifestacije za 2020. godinu:
423 – usluge po ugovoru – usluge štampanja, reklame i propagande, medijske usluge, reprezentacija, pokloni i nagrade najuspešnijim učesnicima manifestacije, izvođenje umetničkog programa
426 – materijal neophodan za realizaciju ove manifestacije.
Sabor lovaca Vlašić – promocija lovnog turizma, okupljanje lovačkih udruženja sa teritorije cele Srbije sa ciljem proširenja saradnje i upoznavanje sa prirodnim i životinjskim bogatstvom naše opštine.
Rashodi koji su pllanirani u vezi ove manifestacije za 2020. godinu:
423 – usluge po ugovoru – usluge štampanja, reklame i propagande, reprezentacija
426 – materijal neophodan za realizaciju ove manifestacije.

Rashodi Opštinskog javnog pravobranilaštva
U ovom delu planirani su transferi gradu Valjevo na ime finansiranja dela plate zajedničkog javnog pravobranioca, na osnovu predloga finansijskog plana za 2019. Godinu, a u skladu sa Odlukom o Zajedničkom pravobranilaštvu Grada Valjeva i Opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina i Sporazumom o načinu finansiranja i obezbeđenju sredstava za rad Zajedničkog pravobranilaštva broj JP-4/15, od 23.01.2015. godine, prema kojima opština Osečina učestvuje sa 5% u finansiranju ovog organa.

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Odluka o budžetu opštine Osečina za 2020. godinu sadrži i programski deo u kome su sredstva u ukupnom iznosu od 384.172.514 dinara raspoređena po programima, a u okviru programa po programskim aktivnostima i projektima.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE OSEČINA

BROJ: 060-____/2019
U Osečini, dana _______ 2019. god. Predsedavajući Veća, Dragan Aleksić, s.r.

Scroll To Top