VESTI:
Početna / Izvod iz Matične knjige venčanih

Izvod iz Matične knjige venčanih

Zahtev za izdavanje izvoda iz Matične knjige venčanih.

Potrebno je izvršiti sledeće uplate:

Opštinske administrativne takse, žiro – račun 840-742251843 – 73  , poziv na broj 97    64 076    u iznosu od 110 dinara

Republička administrativna taksa, žiro račun 840-742221843-57 , poziv na broj 97     64 076       u iznosu od 430 dinara

Ostali prihodi u korist nivoa opština, žiro račun 840-745151843-03 , poziv na broj 97     64 076       u iznosu od 35 dinara

Matičar: Todorić Ljubo kontakt telefon: 014/451-031

Zakazivanje venčanja

Venčanje radnim danom 730 dinara

Venčanje van radnog vremena  1.450 dinara

Venčanje van službenih prostorija 2.660,00

Prezime i ime bračnog druga (1)

Matični broj JMBG bračnog druga (1)

Prezime i ime bračnog druga (2)

Matični broj JMBG bračnog druga (2)

Prezime i ime jednog roditelja

Datum venčanja

VAŠI KONTAKT PODACI

Telefon

Vaša e-pošta (obavezno)

ADRESA ZA DOSTAVU DOKUMENTA

Ime i prezime

Ulica i broj

Poštanski broj i mesto

Razlog zbog kod Vam je potreban izvod

Način na koji dostavljate dokaz o uplati takse

Scroll To Top