VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNI KONKURS: ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA
JAVNI KONKURS: ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

JAVNI KONKURS: ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

 Na osnovu člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Službeni glasnik RS” br.21/2016), člana 13. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016), Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-8217/2017 od 28.08.2017.godine Opštinska uprava Osečina oglašava

 JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OSEČINA

 I. Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

 II. Radno mesto koje se popunjava:

 1. Radno mesto likvidator, u zvanju saradnik – 1 izvršilac.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno više obrazovanje iz oblasti ekonomskih nauka – ekonomista na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti kojima se uređuje položaj jedinice lokalne samouprave, kao i opštih propisa o radu, propisa o kancelarijskom poslovanju, poznavanje propisa koji regulišu ekonomiju i računovodstvo poznavanje propisa koji regulišu upravni postupak (Zakon o opštem upravnom postupku)-usmeno; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Excel, Internet); veštine komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Osečina

IV Adresa na koju se podnose prijave: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253 Osečina

V Lica zadužena za davanje obaveštenja: Konkursna komisija, tel.014/451-158

VI Uslovi za rad na radnom mestu: da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisima i aktom o sistematizaciji radnih mesta

VII Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama.

 VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo).

Kandidati koji konkurišu na navedeno radno mesto dužni su da prilože dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 3 godine radnog iskustva u struci na poslovima

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku obaviće se u roku od 7 dana od dana zaključenja konkursa, na adresi Opštinska uprava Osečina Karađorđeva 78, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (adrese ili brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENA: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici opštine Osečina: www.osecina.com i jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.

Scroll To Top