VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina – izdvojeno odeljenje u Peckoj

Rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina – izdvojeno odeljenje u Peckoj

Na osnovu  člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ broj 124/12,14/15,68/15)  i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-20/2019

OPŠTINA OSEČINA, Opštinska uprava

ul. Karađorđeva  broj 78,   Osečina

 O b j a v lj u j e  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 U otvorenom postupku javne nabavke : rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina – izdvojeno odeljenje u Peckoj

1.Naručilac: Opština Osečina, ul. Karađorđeva br.78, Osečina,  internet adresa www.osecina.com poziva sve zainteresovane ponuđače  da podnesu ponudu za javnu nabavku rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno odeljenje u Peckoj

2.Vrsta naručioca: Jedinica lokalne samouprave, opština Osečina

3.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

4.Predmet nabavke: rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno odeljenje u Peckoj

 Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:  45454000-radovi na rekonstrukciji

5.Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

Relativan značaj  svakog navedenog kriterijuma  biće naveden – pojašnjen u konkursnoj dokumentaciji.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije: na internet adresi www.osecina.com ili na Portalu javnih nabavki.

  1. 7. Adresa: Opština Osečina, Karađorđeva broj 78, Osečina, na internet adresi osecina.com

8.Način podnošenja ponude i rok: Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, odnosno do dana 13.05.2019. do 12,00 časova, bez obzira da li se dostavljaju neposredno ili putem pošte sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU  rekonstrukcija termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina-izdvojeno odeljenje u Peckoj – NE OTVARATI“. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradni (nedelja,  državni praznik) kao poslednji dan  isteka  roka smatraće se prvi sledeći radni dan do 12,00 časova. Ponuda se podnosi u zatvorenoj,  zapečaćenoj koverti, na napred navedenu adresu  naručioca ili predaje lično na pisarnici Opštinske uprave Osečina. Na poleđini koverte navesti podatke  o ponuđaču sa tačnom adresom, brojem telefona-faksa i imenom osoba za kontakt. Ponuda mora biti  popunjena  na  original obrascu  iz konkursne dokumentacije na srpskom jeziku, jasna, nedvosmislena, čitko popunjena u skladu sa uputstvom naručioca iz konkursne dokumentacije, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

9.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se komisijski,  u prostorijama opštine Osečina, na dan isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno dana  13.05.2019. godine sa početkom u  12 časova i 30 minuta.

  • Ponuđači pri otvaranju ponuda moraju komisiji predati pismeno ovlašćenje za učestvovanje u postupku otvaranja ponuda.

10.Uslovi pod kojim ponuđači mogu učestvovati u postupku javne nabavke: Pravo učešća  u postupku ima domaće ili strano pravno ili fizičko lice ( u daljem tekstu: ponuđač)  koje  podnese dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama kojim dokazuje ispunjenost uslova iz člana 75. stava 1. Zakona o javnim nabavkama.

Uz ponudu i dokaze iz člana 77. Zakona  o javnim nabavkama ponuđač ima obavezu da dostavi i druga dokumenta i obrasce sadržane u konkursnoj dokumentaciji.

Ponuda mora biti  u celini pripremljena u skladu sa ovim pozivom za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom .

11.Rok za donošenje odluke: Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti  u objektivno najkraćem  mogućem roku, a najdalje u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  1. 12. Ostali podaci:

Ponuda  sa varijantama nije dozvoljena.

  • Ponuda treba da važi najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
  • Nezatvorene, nepotpune i neblagovremene podnete ponude neće biti razmatrane.
  • Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na telefon 014/451-158, u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

konkursna dokumentacija(pdf)

konkursna dokumentacija

Scroll To Top