VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: preventivna deratizacija

ODLUKA O DODELI UGOVORA: preventivna deratizacija

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-21/2019
Broj odluke: 404-21/2019
Datum:09.05.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Eko –Tim d.o.o. Loznica, 29.novembra br.8, matični broj 06938205, PIB 101562515, u postupku javne nabavke preventivna deratizacija  – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 16.04.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, preventivna deratizacija, br. 404-21/2019,  a dana 16.04.2019. godine dostavio poziv na 4 adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 4 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je preventivna deratizacija , usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 208.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 4 ponuđača:

 1. Zavod za javno zdravlje Valjevo, Vladike Nikolaja br.5, matični broj 17272543, PIB 101899368
 2. Eko –Tim d.o.o. Loznica, 29.novembra br.8, matični broj 06938205, PIB 101562515
 3. PD Sinitra DDD d.o.o. Valjevo, Knez Mihajlova 79, matični broj 20815094, PIB 107498536
 4. Eko – dez d.o.o. Beograd, Vukasovićeva 55, matični broj 17054635 PIB 100173343

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 4 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač Eko –Tim d.o.o. Loznica, ponudio je cenu u iznosu od 91.152,00 din. bez PDV-a
 2. Ponđač Eko – dez d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 143.800,00 din.bez PDV-a
 3. Ponđač Zavod za javno zdravlje Valjevo ponudio je cenu u iznosu od 161.500,00 din.bez PDV-a
 4. Ponđač PD Sinitra DDD d.o.o. Valjevo ponudio je cenu u iznosu od 249.230,00 din.bez PDV-a

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Eko –Tim d.o.o. Loznica i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Veličko Marković član i Suzana Gligorić zamenik člana.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Eko –Tim d.o.o. Loznica, 29.novembra br.8, matični broj 06938205, PIB 101562515, ponuda br.96 od 03.05.2019. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja .

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top