VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / DODELI UGOVORA: Nabavka sadnica za pošumnjavanje

DODELI UGOVORA: Nabavka sadnica za pošumnjavanje

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-31/2018
Broj odluke: 404-31/2018
Datum: 05.11.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Micelini” d.o.o. Valjevo , Rajkovačka 17, matični broj 06240178, PIB 10706240178, ponuda broj 97 od 26.10.2018. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 23.10.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br. 404-31/2018 za javnu nabavka sadnica za pošumnjavanje, dobra, a dana 23.10.2018. godine poziv za podnošenje ponuda poslat je na tri adrese i objavljen na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3(tri) ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje -dobra.

 Predmet javne nabavke je nabavka sadnica za pošumnjavanje

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 250.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: nema odstupanja od plana nabavke

2. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo tri ponuđača:

1. ”Micelini” d.o.o. Valjevo , Rajkovačka 17, matični broj 06240178, PIB 10706240178

2. ”Eco-Nimi” Zrenjanin , poljoprivredno gazdinstvo Slađane Rebić br.801542025152

3. Rasadnik ”Omorika” Sremčica, Porodice Josipović br.8, Sremčica, matični broj 56493387, PIB 103262041

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 (tri).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

4. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1. Ponuđač ”Micelini” d.o.o. Valjevo, ponudio je cenu u iznosu od 249.956,00 din.

2. Ponuđač Rasadnik ”Omorika” Sremčica ponudio je cenu u iznosu od 323.500,00 din.

3. Ponuđač ”Eco-Nimi” Zrenjanin, ponudio je cenu u iznosu od 330.100,00 din.

5. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača ”Micelini” d.o.o. Valjevo, zavedena pod brojem 97, i predložila naručiocu njegov izbor.

6. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, zamenik predsednika komisije, Dušan Vučićević član komisije i Nebojša Stanojević član komisije

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ”Micelini” d.o.o. Valjevo , Rajkovačka 17, matični broj 06240178, PIB 10706240178, ponuda broj 97 od 26.10.2018. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

  Milan Urošević

Scroll To Top