VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa
Hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8., 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

 

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševe, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 65000000, broj JN 404-5/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-5/2018 sa SZR ”Higijena Tomić” Rubribreza, Nikole Pašića br.2, matični broj 55483205 PIB 101957255.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 3.461.000,00 dinara bez PDV-a.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 3.461.000,00 dinara bez PDV-a.

 Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena u iznosi 14.511,00dinara – jedinična cena , a najniža iznosi 14.511,00dinara jedinična cena, do utroška sredstava planiranih budžetom opštine Osečina za 2018. godinu

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 06.02.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 13.02.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2018.godine.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Opštinska uprava Osečina,www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN404-5/2018, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je hvatanje, uklanjanje pasa sa javnih površina i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 65000000. 

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i 76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

  • da je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
  • da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
  • da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu , poslovnog i finansijskog  kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na  internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com, kao i na Portalu javnih nabavki.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina,Karađorđeva 78, svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 10 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Opštinske uprave Osečina, odnosno 05.02.2018.godine do 12,30 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 05.02.2018. godine u 13,00 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević, Opštinska uprava Osečina, od 7,30 do 15,30 časova , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

konkursna-dokumentacija-psi

Scroll To Top