ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Изградња јавне расвете у Карађорђевој улици у Осечини
Изградња јавне расвете у Карађорђевој улици у Осечини

Изградња јавне расвете у Карађорђевој улици у Осечини

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-14/2016

Број одлуке: 404-14/2016

Датум: 14.04.2016. године

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),начелник Општинске управе Осечина   доноси

 

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачима “Спас“ д.о.о. Јагодина, Првомајска

бр.14/1, матични број 06101968, ПИБ 101322155 и “Јагодина пут“ д.о.о. Јагодина, Кабловска бб, матични број 20524600, ПИБ 106072024 ( заједничка понуда), број 61 од 13.04.2016.године.

 

Образложење

Наручилац је дана 01.04.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-14/2016, за јавну набавку: изградња јавне расвете у Карађорђевој улици у Осечини, радови, ознака из општег речника јавне набавке:45200000-радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње ,  а дана 01.04.2016. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 заједничке  понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка мале вредности-радови.

Предмет јавне набавке је  изградња јавне расвете у Карађорђевој улици у Осечини, радови, ознака из општег речника јавне набавке:45200000-радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње .

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 4.150.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

 

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 6 понуђача:

 1. Група понуђача: “Лукс Електро“ д.о.о. Уб, ул.28. фебруара бр.2, матични број 17576062, ПИБ 103381078  и “ Леон“ д.о.о. Уб, Јосипа Мајера бр.103, матични број 06786898, ПИБ 101347710
 2. Заједничка понуда :“Спас“ д.о.о. Јагодина, Првомајска бр.14/1, матични број 06101968, ПИБ 101322155 и “Јагодина пут“ д.о.о. Јагодина, Кабловска бб, матични број 20524600, ПИБ 106072024
 3. Заједничка понуда:“Аутотранспорт“ д.о.о. Ваљево, Попучке бб, матични број 06984959, ПИБ 100077298 и “Тehnounion ABC“ д.о.о. Лозница, Миодрага Борисављевића бр.1, матични број 20376821, ПИБ 105438875

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђачи “Спас“ д.о.о. Јагодина и “Јагодина пут“ д.о.о. Јагодина понудили су цену 3.801.609,84 динара без ПДВ-а
 2. Понуђачи “Аутотранспорт“ д.о.о. Ваљево и “Тehnounion ABC“ д.о.о. Лозница понудили су цену 3.977.445,00 динара без ПДВ-а
 3. Понуђачи “Лукс Електро“ д.о.о. Уб и “ Леон“ д.о.о. Уб понудили су цену 4.501.000,00 динара без ПДВ-а
 4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија заједничка понуда понуђача “Спас“ д.о.о. Јагодина и “Јагодина пут“ д.о.о. Јагодина, заведена под бројем 61 и предложила наручиоцу  избор исте.

 

 1. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

 

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Милан Урошевић,председник, Величко Марковић члан и Сузана Глигорић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

 1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачима“Спас“ д.о.о. Јагодина, Првомајска бр.14/1, матични број 06101968, ПИБ 101322155 и “Јагодина пут“ д.о.о. Јагодина, Кабловска бб, матични број 20524600, ПИБ 106072024(заједничка понуда), број 61 од 13.04.2016.године

 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

 

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

 

Scroll To Top