ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда Елабората хитних радова на регулацији реке Пецка (км 1+165-км 1+630)
Израда Елабората хитних радова на регулацији реке Пецка (км 1+165-км 1+630)

Израда Елабората хитних радова на регулацији реке Пецка (км 1+165-км 1+630)

НАРУЧИЛАЦ:Општина Осечина
Број ЈН: 404-33/2017
Број одлуке: 404-33/2017
Датум: 07.12.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХГ “Хидро група“ д.о.о. Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10z/I/pp 8 , матични број 20263644, ПИБ 104887158 у поступку јавне набавке израда Елабората хитних радова на регулацији реке Пецка (км 1+165-км 1+630) – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 28.11.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, израда Елабората хитних радова на регулацији реке Пецка (км 1+165-км 1+630) бр. 404-34/2017,  а дана 28.11.2017. године доставио позив  на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је израда Елабората хитних радова на регулацији реке Пецка (км 1+165-км 1+630).

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 250.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3  понуђача:

 1. “Беохидро“ д.о.о. Београд, Скендер бегова 11а, матични број 20042923, ПИБ

103882804

 1. ХГ “Хидро група“ д.о.о. Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10z/I/pp 8 ,

матични број 20263644, ПИБ 104887158

 1. “Шумадија пројект“ Параћин, Војводе Мишића 29/9 матични број 17614827,

ПИБ 103610012

 

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач ХГ “Хидро група“ д.о.о. Нови Београд, понудио је цену 310.000,00 дин. без ПДВ-а;
 2. Понуђач “Беохидро“ д.о.о. Београд, понудио је цену 360.000,00 дин. без ПДВ-а;
 3. Понуђач “Шумадија пројект“ Параћин, понудио је цену 390.000,00 дин. без ПДВ-а
 4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда ХГ “Хидро група“ д.о.о. Нови Београд и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ХГ “Хидро група“ д.о.о. Нови Београд Булевар Михаила Пупина 10z/I/pp 8 , матични број 20263644, ПИБ 104887158, понуда бр.115 од 05.12.2017. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Драган Алексић

 

Scroll To Top