ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Израда рампе преко насипа реке Пецка у селу Бастав
Израда рампе преко насипа реке Пецка у селу Бастав

Израда рампе преко насипа реке Пецка у селу Бастав

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-34/2017
Број одлуке: 404-34/2017
Датум: 07.12.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

1.УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ХГ ”Хидро група” д.о.о. Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10z/I/pp 8 , матични број 20263644, ПИБ 104887158 у поступку јавне набавке израда рампе преко насипа реке Пецка у селу Бастав – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 28.11.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, радови, израда рампе преко насипа реке Пецка у селу Бастав бр. 404-34/2017,  а дана 28.11.2017. године доставио позив  на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-радови.

Предмет јавне набавке је израда рампе преко насипа реке Пецка у селу Бастав.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 416.666,66 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3  понуђача:

 1. Нискоградња д.о.о. Смедеревска Паланка, Први Српски устанак бр.52,

матични број 20598930, ПИБ 106423150

 1. ХГ ”Хидро група” д.о.о. Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10z/I/pp 8 ,

матични број 20263644, ПИБ 104887158

 1. Шиге д.о.о. Рача, Карађорђева бр.7, матични број 20367199, ПИБ 105376569

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач ХГ ”Хидро група” д.о.о. Нови Београд, понудио је цену 491.000,00 дин. без ПДВ-а;
 2. Понуђач ”Шиге” д.о.о. Рача, понудио је цену 526.600,00 дин. без ПДВ-а;
 3. Понуђач ”Нискоградња” д.о.о. Смедеревска Паланка , понудио је цену 581.700,00 дин. без ПДВ-а
 4. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда ХГ ”Хидро група” д.о.о. Нови Београд и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Величко Марковић члан Комисије и Сузана Глигорић члан Комисије.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ХГ ”Хидро група” д.о.о. Нови Београд Булевар Михаила Пупина 10z/I/pp 8 , матични број 20263644, ПИБ 104887158, понуда бр.114 од 05.12.2017. године.

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

 

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Драган Алексић

Scroll To Top