VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada Strategije turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024

Izrada Strategije turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-27/2019
Broj odluke: 404-27/2019
Datum:14.06.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Agencija za konsalting i menadžment ”Savetnik u turizmu” Beograd- Rakovica, Bože Baucala 20/3, PIB 106220955, matični broj: 61811273, u postupku javne nabavke izrada Strategije turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024 – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 05.06.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada Strategije turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024,

br. 404-27/2019,  a dana 05.06.2019. godine dostavio poziv na 3 adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je izrada Strategije turizma opštine Osečina sa akcionim planom 2019-2024, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 416.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

 1. Agencija za konsalting i menadžment ”Savetnik u turizmu” Beograd- Rakovica, Bože Baucala 20/3, PIB 106220955, matični broj:61811273
 2. Preduzeće D and P d.o.o., Beograd, Gundulićeva 6, PIB 108895126, matični broj 21089001
 3. Branislav Savić PR Produkcija i organizacija kreativno umetničkih događaja Agencija Brain Gain Beograd – Vračar, Južni bulevar 3a, PIB 109517252, matični broj 64228790

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač Agencija za konsalting i menadžment ”Savetnik u turizmu” Beograd- Rakovica, ponudio je cenu u iznosu od 000,00 din. bez PDV-a
 2. Ponđač Branislav Savić PR Produkcija i organizacija kreativno umetničkih događaja Agencija Brain Gain Beograd ponudio je cenu u iznosu od 590.000,00 din.bez PDV-a (ponuđač nije u sistemu PDV-a)
 3. Preduzeće D and P d.o.o., Beograd ponudio je cenu u iznosu od 615.000,00 din.bez PDV-a

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača  Agencija za konsalting i menadžment ”Savetnik u turizmu” Beograd- Rakovica  i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Svetozar Gačić član i Suzana Gligorić član

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Agencija za konsalting i menadžment ”Savetnik u turizmu” Beograd- Rakovica, Bože Baucala 20/3, PIB 106220955, matični broj:61811273, ponuda br.112 od 05.06.2019.godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja .

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top