VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izrada tehničke kontrole projekta za prečišćavanje otpadnih voda
Izrada tehničke kontrole projekta za prečišćavanje otpadnih voda

Izrada tehničke kontrole projekta za prečišćavanje otpadnih voda

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-33/2018
Broj odluke: 404-33/2018
Datum: 28.12.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču HG ”Hidro grupa” d.o.o Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10z/I/p.p.8, PIB 104887158, matični broj 20263644, ponuda br.109 od 26.12.2018. godine, u postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, usluge, izrada tehničke kontrole projekta za prečišćavanje otpadnih voda

Obrazloženje

Naručilac je dana 21.12.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada tehničke kontrole projekta za prečišćavanje otpadnih voda, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71000000-arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske usluge, br. 404-33/2018, a dana 21.12.2018. godine poziv za dostavljanje ponuda dostavljen je mejlom na tri adrese i objavljen na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge.

Predmet javne nabavke je izrada tehničke kontrole projekta za prečišćavanje otpadnih voda

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 290.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

1.HG ”Hidro grupa” d.o.o Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10z/I/p.p.8, PIB 104887158, matični broj 20263644

 1. ”Inkoprojekt konsalting” Leskovac, Sergeja Dimitrijevića br.22, PIB 109746772, matični broj 64400096
 2. ”Šumadijaprojekt” d.o.o. Paraćin, Vojvode Mišića br.29/9, PIB 103610012, matični broj 17614827

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač HG ”Hidro grupa” d.o.o Beograd ponudio je cenu u iznosu od 290.000,00 dinara bez PDV-a
 2. Ponuđač ”Šumadijaprojekt” d.o.o. Paraćin ponudio je cenu u iznosu od 350.000,00 dinara bez PDV-a
 3. Ponuđač . ”Inkoprojekt konsalting” Leskovac ponudio je cenu u iznosu od 390.000,00 dinara bez PDV-a
 4. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda HG ”Hidro grupa” d.o.o Beograd, i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije, Željko Andrić član Komisije i Dragan Andrić član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču HG ”Hidro grupa” d.o.o Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10z/I/p.p.8, PIB 104887158, matični broj 20263644, ponuda br.109 od 26.12.2018. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top