VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)

Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)

konkursna dokumentacija

Na osnovu čl.63.st.5.Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS br.124/12, 14/2015 i 68/2015) Komisija za javnu nabavku naručioca

OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

Karađorđeva 78

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

(javna nabavka 404-48/2019)

1.Naziv  i adresa internet stranice naručioca: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva  78, www.osecina.com

 1. Vrsta naručioca: organ jedinice lokalne samouprave

3.Vrsta postupka javne nabavke : javna nabavka male vrednosti

4.Produženje roka za podnošenje ponuda

5.Predmet javne nabavke : Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo), radovi, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:  45311000-Radovi na postavljanju            električnih instalacija i elektro-montažni radovi ; 45316100 – Instalacija spoljne rasvete

6.Datum objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu javnih nabavki :  19.11.2019.godine.

7.Datum objavljivanja obaveštenja o produženju roka na portalu javnih nabavki: 25.11.2019.godine.

8.Razlog za produženje roka : izmene i dopune konkursne dokumetacije

Vreme podnošenja ponuda (novi rok)

Rok za podnošenje ponuda   do 03.12.2019.godine  do 12,00 časova.

9.Način preuzimanja konkursne dokumentacije : konkursna dokumentacija se može preuzeti neposredno na adresi naručioca, odnosno u elektronskoj formi na Portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs  kao i na internet stranici naručioca www.osecina.com.

10.Način podnošenja ponude: Ponuđač je dužan da ponudu podnese do 03.12.2019.godine do 12,00 časova, u zatvorenoj koverti na adresu Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, Osečina sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku broj 404-48/2019- Izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo), radovi,–NE OTVARATI”

Ponuđač na poleđini koverte naznačava naziv, adresu, telefon i kontakt osobu, a na licu koverte stavlja zavodni pečat sa brojem i datumom ponude.

11.Mesto, vreme i način otvaranja ponude: javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 03.12.2019. godine sa početkom u  12,30  časova u prostorijama Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva 78 uz prisustvo ovlašćenih predstavnika zainteresovanih ponuđača.

Predstavnici ponuđača dostavljaju ovlašćenje za zastupanje koje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisom odgovornog lica ponuđača.

Ponuda dostavljena po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se  neblagovremenom. Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja Naručilac će je vratiti Ponuđaču, uz povratnicu, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

12.Naručilac će doneti odluku u vezi sa ovom javnom nabavkom u roku od 10 dana od dana izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

13.Osoba za kontakt : Veličko Marković  ili Milan Urošević 014/451-158 , e-mail:soosecina@mts.rs

  

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava
Broj:404-48/2019
Dana:25.11.2019.

OSEČINA

PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom od 22.11.2019. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini ( Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo) dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:

 1. Naručilac je u pojašnjenjima naveo da prihvata sugestiju zainteresovanog lica i da će izmeniti konkursnu dokumentaciju i zahtevati dostavljanje dokumentacije za svetiljke. U izmeni dokumentacije naručilac navodi da ukoliko se nudi sličan tip svetiljke potrebno je dostaviti odgovarajuće dokaze. Na ovaj način nije ispoštovano načelo jednakosti ponuđača jer čime ponuđači koji nude baš traženi tip svetiljke dokazuju da su isti i ponudili? Da bi svi ponuđači bili u jednakom položaju onda naručilac mora tražiti dostavljanje dokumentacije bez obzira da li se nudi isti ili odgovarajući tip.

ODGOVOR: naručilac poseduje tražene ateste za navedeni tip svetiljke iz razloga

što su iste ugrađivane kod naručioca i po zakonu ne može da traži

dokumentaciju koju već poseduje.

 1. PITANJE:

Na pitanje potencijalnog ponuđača da u predmeru radova nigde nije navedeno kojim tipom i presekom kabla se ožicavaju svetiljke naručilac odgovara da je odgovor u pitanju pod rednim brojem 1. odnosno u obilasku lokacije. Obilazak lokacije nema nikakve veze sa kablom koji ožicavaju svetiljke. Molimo dajte podatak koji tip i presek kabla treba ponuditi za ožicavanje svetiljki i odredite poziciju u predmeru za isti.

ODGOVOR: napojni kabal između postavljenih temelja i ankera je već urađen pa je zbog toga u konkursnoj dokumentaciji obilazak terena  naveden kao dodatni uslov, da bi se potencijalni ponuđači uverili na licu mesta u sve uslove gradnje kako bi pripremili adekvatnu ponudu obzirom da je veliki deo radova već odrađen na predmetnim lokacijama i to investicijom JP Puteva Srbije. Iz napred navedenih razloga smatramo da nije moguće podneti adekvatnu ponudu bez neposrednog uvida na teren u vrstu i količinu izvedenih radova, što je u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke i ne diskriminiše ponuđače.

 1. PITANJE:

Na jasno pitanje potencijalnog ponuđača da naručilac nema nikakvog opravdanog razloga da ne dozvoli i svetiljku sa protektorom od stakla, naručilac odgovara da prihvata sugestiju, znači prihvata i svetiljku sa staklom ali u izmeni dokumentacije to ne navodi.

ODGOVOR: izvršiće se izmena konkursne dokumentacije

 1. PITANJE:Naručilac ostaje pri obilasku lokacije iako mu je ukazano da Republička komisija u brojnim rešenjima konstatuje da obilazak može biti samo mogućnost ali ne i obaveza. Podsećamo naručioca da čl.76. ZJN, obilazak lokacije nije obuhvaćen kao dodatni uslov, te isti ne može biti osnov za odbijanje ponude u skladu sa čl.106. ZJN o čemu svedoči i rešenje Komisije 4-00-1085/2016, kao i rešenjem 4-00-85/2016. Ukoliko naručilac ne izmeni ovaj uslov, bićemo prinuđeni da uložimo zahtev za zaštitu prava.

ODGOVOR: članom 76. stav 6. ZJN propisano je da određuje uslove za učešće u postupku tako da ti uslovi ne diskriminišu ponuđače i da su u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. Obzirom da je veliki deo radova već odrađen na predmetnim lokacijama i to investicijom JP Puteva Srbije. Iz napred navedenih razloga smatramo da nije moguće podneti adekvatnu ponudu bez neposrednog uvida na teren u vrstu i količinu izvedenih radova, jer će se na taj način ponuđaču olakšati  priprema ponude i određivanje cene svojih radova i u logičkoj vezi je sa predmetom javne nabavke i ne diskriminiše ponuđače jer svrha obilaska terena jeste upoznavanje ponuđača sa uslovima u kojima će izvršavati ugovor i koji su važni za svakog ponuđača pojedinačno.

Treba napomenuti da Rešenje Republičke komisije za zaštitu prava broj 4-00-85/2016 od 15.03.2016. godine, na koji se pozivate, ne može biti adekvatno primenjivo u ovom slučaju, imajući u vidu da naručilac u konkursnoj dokumentaciji omogućava obilazak lokacije u trenutku kada to ponuđaču odgovara do poslednjeg dana podnošenja ponuda, te da nije povredio načelo jednakosti ponuđača, što je definisano članom 12 ZJN niti je vršio diskriminaciju ponuđača, što je definisano članom 76. stav 6. ZJN, kao što je to učinjeno u slučaju na koje se dato Rešenje odnosi.

 1. PITANJE: Vezano za pitanje u vezi temelja za stubove, ako su isti već urađeni u sklopu investicije JP Putevi Srbije onda naručilac kao primarni korisnik mora imati podatak o dimenzijama temelja i isti učiniti javno dostupnim a ne da uslovljava ponuđače da idu u obilazak lokacije i sami premere temelje. Naručilac je izmenio dokumentaciju 22.11.2019.godine dakle manje od 8 dana od roka predviđenog za podnošenje ponuda. Kako izmenom zahteva dostavljanje dokumentacije za ponuđene svetiljke a kako je dokumentacija obimnog sadržaja potrebno je dodatno vreme da bi se prikupila od proizvođača. U skladu sa članom 63 ZJN naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda ukoliko izmeni ili dopuni dokumentaciju osam ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

ODGOVOR: U sklopu investicija Republike Srbije odnosno JP ”Putevi Srbije” nisu urađeni samo temelji za stubove već i ankeri i postavljen je napojni kabal, a podatke o izvedenim radovima ne možemo učiniti javno dostupnim obzirom da nemamo podatke o istim.

Obaveštenje o produženju roka biće objavljeno na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.

S poštovanjem

Opštinska uprava Osečina
načelnik
Milan Urošević

 

Na osnovu čl.63.Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS” br.124/2012, 14/2015, 68/2015), načelnik Opštinske uprave  Osečina donosi

O D L U K U

o izmenama i dopunama  konkursne dokumentacije

I U konkursnoj dokumentaciji javne nabavke male vrednosti izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci – Simića brdo), br.404-48/2019 vrši se izmena i dopuna konkursne dokumentacije i to:

 • na strani 31. konkursne dokumentacije u delu Predmer i predračun radova Gunjaci – Simića brdo u tački 1. iza reči ”protektor od polikarbonata” briše se tačka i dodaju se reči: ” ili protektor od stakla”.

II Odluku objaviti na portalu javnih nabavki i internet stranici

Opštinska uprava   Osečina
načelnik
Milan Urošević

Na osnovu čl.63.Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS” br.124/2012, 14/2015, 68/2015), načelnik Opštinske uprave  Osečina donosi

O D L U K U o izmenama i dopunama  konkursne dokumentacije

I U konkursnoj dokumentaciji javne nabavke male vrednosti izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci – Simića brdo), br.404-48/2019 vrši se izmena i dopuna konkursne dokumentacije i to:

 • na strani 31. konkursne dokumentacije u delu Predmer i predračun, iza tabele rekapitulacija dodaju se reči :

”napomena: da ponuđači, ukoliko dostavljaju sličan tip, uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze (ateste, sertifikate, test reporti i sl.) a u vezi sa predmerom i predračunom radova Ostružanjski put za tačke 1., 2. i 3. i  predmerom i predračunom radova Gunjaci –Simića brdo za tačku 1. kojima dokazuju da ponuđeno zadovoljava tehničke karakteristike tražene konkursnom dokumentacijom .”

II Odluku objaviti na portalu javnih nabavki i internet stranici

Opštinska uprava   Osečina
                                                                                     načelnik
                                                                                     Milan Urošević

 

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava
Broj:404-48/2019
Dana:22.11.2019.
OSEČINA

 PREDMET:  pojašnjenje konkursne dokumentacije

U  vezi sa zahtevom od 20.11.2019. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini ( Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo) dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:

 1. Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji definisao da je obilazak lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju obavezan za ponuđače i da uz ponudu treba da dostave obrazac 17 kao dokaz o obilasku lokacije i izvršenom uvidu.

Obaveštavamo naručioca da je Republička komisija u svojim mnogobrojnim rešenjima konstatovala da je obilazak lokacije nepotreban i diskriminatorski uslov. Zahtevamo da isti izbrišete ili da isti predvidite kao mogućnost (ne kao i obavezu zainteresovanog lica). S obzirom da obilazak lokacije nije dodatni uslov, shodno članu 76 ZJN, ne može predstavljati uslov osnov za odbacivanje ponude, ujedno, imajući u vidu čl.12. stav 2. ZJN, kao i član 9. stav 2. koji predviđa obavezu naručioca, da se postupak sprovodi sa što manje utroška vremena i sredstava, obilazak lokacije ne sme biti obavezujući uslov

( posebno jer i nije uslov iz članova 75. i 76. ZJN) već mogućnost za one ponuđače kojima je od značaja kreiranje ponude. Takođe naručilac objavom na Portalu N može učiniti dostupnim projektnu dokumentaciju.

ODGOVOR: u konkursnoj dokumentaciji obilazak terena je naveden kao dodatni uslov, a potrebno je da potencijalni ponuđači obiđu lokaciju i da se na licu mesta uvere u sve uslove gradnje kako bi pripremili adekvatnu ponudu obzirom da je veliki deo radova već odrađen na predmetnim lokacijama i to investicijom JP Puteva Srbije što je istovremeno i odgovor na vaše treće i četvrto pitanje. Iz napred navedenih razloga nije moguće podneti adekvatnu ponudu bez neposrednog uvida na teren u vrstu i količinu izvedenih radova.

 1. PITANJE:

U predmeru i predračunu radova naručilac je dao tehničke karakteristike svetiljki i to bitne karakteristike kao što su boja svetlosti, svetlosni fluks, trajnost LED izvora, IP zaštita,  IK zaštita i slično. Kako bi naručilac ispoštovao načelo jednakosti ponuđača i omogućio jednak položaj svim ponuđačima u svim fazama ponude, potrebno je da izmenite konkursnu dokumentaciju i zahteve ponuđača da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze (atesti, sertifikati, test reporti i sl.) kojima će dokazati da ponuđene svetiljke zadovoljavaju tehničke karakteristike tražene konkursnom dokumentacijom.

ODGOVOR: predmerom i predračunom ispoštovno je načelo jednakosti i omogućen jednak položaj svim ponuđačima obzirom da je u  predmeru uz navedeni  tip naznačeno i slično.

Prihvatamo vašu sugestiju da ponuđači uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze (ateste, sertifikate, test reporti i sl.) i u vezi sa tim izvršiće se izmena konkursne dokumentacije.

 1. PITANJE:

U predmeru radova za lokaciju Ostružanjski put potrebno je ponuditi 15 komada stubova javne rasvete kompletno montiranih na postavljene ankere. Vezano za navedenu poziciju potrebno je da pojasnite i eventualno definišete dodatne pozicije :

 • Ko vrši iskop rupe i izradu temelja za stub javne rasvete s obzirom da u predmeru radova nema pozicije koja se odnosi na te radove?
 • Ko vrši ugradnju ankera s obzirom da se isti ugrađuju prilikom izrade temelja?

ODGOVOR: odgovor u pitanju pod red.br.1

 1. PITANJE:U predmeru radova nigde nije navedeno kojim tipom i presekom kabla se ožicavaju svetiljke. Potrebno je definišite.

ODGOVOR: odgovor u pitanju pod red.br.1

 1. PITANJE: U predmeru radova na lokaciji Gunjaci Simića brdo tražena je svetiljka slična tipu OPALO 1 sa protektorom od polikarbonata. Naručilac je na ovaj način ograničio konkurenciju, jer nema nikakvog opravdanog razloga da ne dozvoli i svetiljku koja je sa protektorom od stakla, a naročito imajući u vidu da staklo ne matira. Zahtevamo izmenu dokumentacije.

ODGOVOR: predmerom i predračunom ispoštovno je načelo jednakosti i omogućen jednak položaj svim ponuđačima obzirom da je u  predmeru uz navedeni  tip naznačeno i slično.

Prihvatamo vašu sugestiju da ponuđači uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze (ateste, sertifikate, test reporti i sl.) i u vezi sa tim izvršiće se izmena konkursne dokumentacije.

S poštovanjem
Opštinska uprava Osečina
načelnik

 Milan Urošević

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

 Na osnovu člana 31. i 39. Zakona o javnim nabavkama (,,Sl.glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova (,,Sl.glasnik RS“, br. 86/2015 i 41/2019) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. 404-48/2019 od 19.11.2019. godine, pozivaju se ponuđači da podnesu pisanu ponudu za dodelu i zaključenje ugovora o javnoj nabavci dobara.

Naziv naručioca:OPŠTINSKA UPRAVA Osečina
Adresa naručioca:Karađorđeva 78
Internet stranica naručioca:www.osecina.com
E-mail adresa naručioca:soosecina@mts.rs ; vema60@gmail.com
Vrsta naručioca:Jedinica lokalne samouprave
Vrsta postupka javne nabavke:Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta:Nabavka radova
 

 

Kratak opis predmeta nabavke:

 izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)
 

 

Oznaka predmeta nabavke:

Oznaka iz klasifikacije delatnosti odnosno naziv i

oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

45311000    –    Radovi  na   postavljanju    električnih instalacija i elektro-montažni radovi

45316100 – Instalacija spoljne rasvete

Konkursnu dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti na jedan od načina:

 • lično/neposredno u prostorijama naručioca u Osečini, ul. Karađorđeva 78, zgrada Opštinske uprave, svakim radnim danom u vremenu od 7,30 – 15,30 časova sve do isteka roka za dostavljanje ponuda,
 • sa sajta Portala za javne nabavke kao i
 • sa sajta naručioca osecina.com
 • poštom ili kurirskom službom. Ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije poštom ili kurirskom službom dokumentacija će u ovom slučaju biti poslata najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva, i to o trošku ponuđača. Naručilac ne snosi odgovornost za rok trajanja isporuke izvršene putem pošte i kurirske službe.

Ponuđači isključivo u pisanom obliku (poštom, elektronskom poštom, faksom), mogu tražiti dodatne informacije ili objašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Ponude moraju biti pripremljene i podnete u skladu sa pozivom za podnošenje ponude i konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ispunjava sve obavezne i dodatne uslove iz konkursne dokumentacije određene u skladu sa čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje na način definisan konkursnom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da prilikom podnošenja ponude dostavi tražene priloge kao i da popuni, potpiše i overi obrasce koji su dati u konkursnoj dokumentaciji, jer će se jedino ponuda koja bude dostavljena sa traženim prilozima i popunjenim, potpisanim i overenim obrascima uzeti u razmatranje.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu naručioca i da je u pisanom

obliku dostave u zapečaćenoj koverti/kutiji na adresu naručioca u Osečini, ul.Karađorđeva 78, sa naznakom ”Ponuda za javnu nabavku za izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini (Ostružanjski put, Gunjaci – Simića brdo),JN MV br. 404-48/2019 – NE OTVARATI”, najkasnije do dana 28. novembar, 2019. godine do 12.00 časova.

Koverat/kutija na prednjoj strani mora imati zavodni pečat i broj ponuđača. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte/kutije naznači naziv, adresu, telefon i ime i prezime kontakt osobe ponuđača, kao i da li ponuđač nastupa samostalno, sa podizvođačem ili ponudu podnosi grupa ponuđača, kada je neophodno naznačiti naziv, sedište za svakog člana i naznačiti ko je nosilac posla – ovlašćeni član grupe.

Ponuđač je u obavezi da ponudu, obrasce i dokaze zahtevane konkursnom dokumentacijom dostavi u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvoreno i upakovano na način da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedini listovi, odnosno prilozi kao i da se prilikom otvaranja ponude sa sigurnošću može utvrditi da se ponuda prvi put otvara. Napomena: dokumente finansijskog obezbeđenja (menice i menična ovlašćenja) upakovati neoštećene sa ostalom traženom dokumentacijom.

Naručilac će prilikom prijema ponuda na koverti/kutiji obeležiti ”Vreme, evindecioni broj i datum prijema ponude” prema redosledu prispeća. Svim ponuđačima koji ponudu dostave neposredno naručilac predaje ”Potvrdu o prijemu ponude”.

Ponude koje budu stigle do navedenog roka smatraće se ”Blagovremenom ponudom” i uzeće se u razmatranje. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Napomena: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu putem pošte, bez obzira da li je poslao ponudu običnom, preporučenom pošiljkom ili putem brze pošte, relevantna je jedino činjenica kada je naručilac ponudu primio, odnosno da li je naručilac primio ponudu pre isteka roka za podnošenje ponuda (u kojoj situaciji će ponuda biti blagovremena), te  nije relevantan momenat kada je ponuđač poslao ponudu.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti odmah nakon isteka roka za dostavljanje ponuda tj. 28. novembra, 2019. godine u 12.30časova u prostorijama naručioca u Osečini, ul. Karađorđeva 78. Otvaranju ponuda može prisustvovati svako zainteresovano lice a u postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su dužni da pre početka otvaranja ponuda komisiji za javnu nabavku podnesu ovlašćenje za aktivno učešće u postupku otvaranja ponuda.

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

Biće razmatrane samo prihvatljive ponude koje su blagovremene, koje naručilac nije odbio zbog bitnih nedostataka (član 106 ZJN), koje su odgovarajuće i koje ne prelaze iznos procenjene vrednosti javne nabavke.

Naručilac može dodeliti ugovor ponuđaču čija ponuda sadrži ponuđenu cenu veću od procenjene vrednosti javne nabavke ako nije veća od uporedive tržišne cene i ako su ponuđene cene u svim odgovarajućim ponudama veće od procenjene vrednosti javne nabavke.

Odluka o dodeli ugovora će biti doneta u roku od najviše 10 (deset) dana, računajući od dana javnog otvaranja ponuda.

Osobe za kontakt je Veličko Marković, e-mail adresa vema60@gmail.com; soosecina@mts.rs  tel: 014/451-158 od 7,30 do 15,30 časova.

Scroll To Top