VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Izvođenje radova na renoviranju kuhinje i adaptaciji sportske hale u OŠ ”Vojvoda Mišić” Pecka
Izvođenje radova na renoviranju kuhinje i adaptaciji sportske hale u OŠ ”Vojvoda Mišić” Pecka

Izvođenje radova na renoviranju kuhinje i adaptaciji sportske hale u OŠ ”Vojvoda Mišić” Pecka

Na osnovu člana na osnovu čl. 39, 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon)   Pravilnika o bližem uređenju postupka javne nabavke broj 110-314-1/2014III-1  od 13.03.2014., pripremljen je dana 01.09.2016. godine:

 P O Z I V

za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti

Izvođenje radova na renoviranju kuhinje i adaptaciji sportske hale u OŠ ”Vojvoda Mišić” Pecka

 Broj: 404-32/2016

Predmetna konkursna dokumentacija se dostavlja na osnovu  poziva za podnošenje ponuda. Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom za podnošenje ponude  i konkursnom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da ispunjava uslove definisane članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje na način definisan konkursnom dokumentacijom.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: ”Ponuda za – ”Izvođenje radova na renoviranju kuhinje i adaptaciji sportske hale u OŠ ”Vojvoda Mišić” Pecka“ – (NE OTVARATI)”.

  1. Podaci o naručiocu

Naručilac: Opštinska uprava Osečina

Adresa: Karađorđeva broj 78

MB: 07256230 PIB:101598037  Internet stranica: www.osecina.com

  1. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u skladu sa članom: 39, 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon)   Pravilnika o bližem uređenju postupka javne nabavke broj 110-314-1/2014III-1  od 13.03.2014. godine i  podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi kao javna nabavka male vrednosti, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

  1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br.404-32/2016, su RADOVI –  ”Izvođenje radova na renoviranju kuhinje i adaptaciji sportske hale u OŠ ”Vojvoda Mišić” Pecka“

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke (ORN):

45262700 – adaptacija zgrada

Kontakt Lice za kontakt: Milan Urošević,E – mail adresa: soosecina@mts.rs

Vrsta naručioca: Lokalna samouprava

Nabavka se sprovodi radi zaključivanja ugovora.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Najniža ponuđena cena.

Internet staranica Naručioca: www.osecina.com

Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. Ponude se dostavljaju putem pošte  na adresu Naručioca– Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78,  14253 Osečina, ili lično u prostorije, svakog radnog dana 07,30 -15,30 sati. Blagovremenom ponudom će se smatrati ponuda koja stigne na navedenu adresu najkasnije do 16.09.2016. godine do 12:00 časova. Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno. Javno otvaranje ponuda će se obaviti poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 16.09.2016. godine u 12,30 časova u prostorijama Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da, pre početka otvaranja ponuda, dostave Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za prisustvovanje otvaranju ponuda. Punomoćje se dostavlja u pisanoj formi i mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Okvirni rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je 10  dana od dana otvaranja ponuda.

Dodatne informacije mogu se dobiti do isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana na telefon 014/451-158 od 08,00 do 14,00 časova.

Lice za kontakt: Milan Urošević,E – mail adresa: soosecina@mts.rs

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija (pdf)

Poziv za dostavljanje ponuda

Poziv za dostavljanje ponuda (pdf)

Scroll To Top