VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Javni konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina za 2018. godinu
Javni konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina za 2018. godinu

Javni konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina za 2018. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 060-33/2018
Dana:04.09.2018.

 

Na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Osečina za 2018. godinu (broj 060-29/2018 od 01.08.2018. godine), čl. 65. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 7/08 i 6/15) i Pravilnika o načinu finansiranja aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina u 2018. godini, Opštinsko veće opštine Osečina na sednici održanoj dana 04.09.2018. godine donosi,

 R E Š E NJ E

 Član 1.

Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina za 2018. godinu.

Član 2.

Učesnici Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Osečina za 2018. godinu namenjenih projektnim aktivnostima udruženja građana (u daljem tekstu : Javni konkurs) mogu biti organizacije i udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Osečina ili svoju aktivnost realizuju na teritoriji opštine Osečina, i koja su upisana u registar kod nadležnog organa.Jedinica organizacije, odnosno udruženje, može podneti više prijava na Javni konkurs, a sredstva iz budžeta može dobiti za jedan program aktivnosti. Programi aktivnosti mogu biti iz oblasti:

1) Kulture.

Član 3.

Prijave na Javni konkurs podnose se na posebnom obrascu, na pisarnici Opštinske upraveOsečina, koja se nalazi na adresi ul.Karađorđeva br. 78, 14253 Osečina ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

 

OPŠTINA OSEČINA – ODELJENJE ZA PRIVREDU, DRUŠTVENE DELATNOSTI I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

 

”Ne otvaratiprijava na Javni konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja za 2018. godinu

Oblast: kultura.

 

Naziv i adresa podnosioca prijave na Javni konkurs:________________________________

Kontakt osoba:____________________________

 

 Član 4.

Uz prijavu na Javni konkurs učesnik istog podnosi:

a) predlog projekta,

b) predlog budžeta predmetnog projekta,

v) overenu izjavu o prihvatanju obaveze realizacije projekta,

g) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa.

Član 5.

Obrazac prijave na Javni konkurs, obrazac predloga projekta, obrazac predloga budžeta predmetnog projekta i obrazac izjave o prihvatanju obaveze realizacije projekta mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Osečina (www.osecina.com).Navedeni obrasci moraju biti popunjeni elektronski, čitko, overeni i potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za zastupanje organizacije, odnosno udruženja.Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane.

Član 6.

Postupak, ocenu i predlog o finansiranju predloga projekata pristiglih na Javni konkurs izvršiće Komisija za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje nevladinih organizacija u 2018. godini, imenovana od Opštinskog veća opštine Osečina.

Član 7.

Konkursnu dokumentaciju podneti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u listu „Napred“ Valjevo

Opštinsko veće   predsedavajući,

  Dragan Aleksić

Obrazac 1_Prijava na Javni konkurs

Obrazac 2_Predlog projekta

Obrazac 3_Predlog budžeta

Obrazac 4_Izjava

Scroll To Top