ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Јавни конкурс за финансирање активности удружења на територији општине Осечина за 2018. годину
Јавни конкурс за финансирање активности удружења на територији општине Осечина за 2018. годину

Јавни конкурс за финансирање активности удружења на територији општине Осечина за 2018. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 060-58/2017
Дана: 13.12.2017.

На основу чл. 65. Статута општине Осечина („Општински службени гласник“ бр. 7/08 и 6/15) и Правилника о начину финансирања активности удружења на територији општине Осечина у 2018. години, Општинско веће општине Осечина на седници одржаној дана 13.12.2017. године доноси,

О Д Л У К У

Члан 1.

Расписује се Јавни конкурс за финансирање активности удружења на територији општине Осечина за 2018. годину.

Члан 2.

Учесници Јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Осечина за 2018. годину намењених пројектним активностима удружења грађана (у даљем тексту : Јавни конкурс) могу бити организације и удружења која су регистрована на територији општине Осечина или своју активност реализују на територији општине Осечина, и која су уписана у регистар код надлежног органа. Јединица организације, односно удружење може поднети више пријава на Јавни конкурс, а средства из буџета може добити за један програм активности. Програми активности могу бити из области културе (укључујући цркве и верске заједнице), пољопривреде, заштите животне средине, примарне здравствене заштите и социјалне заштите.

Члан 3.

Пријаве на Јавни конкурс подносе се на посебном обрасцу, на писарници Општинске управе Осечина, која се налази на адреси ул. Карађорђева бр. 78, 14253 Осечина или се шаљу поштом у затвореној коверти, са назнаком:

ОПШТИНА ОСЕЧИНА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 

“Не отварати – пријава на Јавни конкурс за финансирање активности удружења за 2018. годину   (програми од јавног интереса, програми културе (укључујући цркве и верске заједнице), пољопривреде, заштите животне средине, примарне здравствене заштите и социјалне заштите).

*навести једну од опција програма на коју се конкурише.

 

Назив и адреса подносиоца пријаве на Јавни конкурс:________________________________

Контакт особа:____________________________

 

Члан 4.

Уз пријаву на Јавни конкурс учесник истог подноси:

а) предлог пројекта,

б) предлог буџета предметног пројекта,

в) оверену изјаву о прихватању  обавезе реализације пројекта,

г) решење о упису у регистар код надлежног органа.

Члан 5

Образац пријаве на Јавни конкурс, образац предлога пројекта, образац предлога буџета предметног пројекта и образац изјаве о прихватању обавезе реализације пројекта могу се преузети на званичној интернет страници општине Осечина (www.osecina.com). Наведени обрасци морају бити попуњени електронски, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање организације односно удружења. Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране.

Члан 6.

Поступак, оцену и одлуку о финансирању предлога пројеката пристиглих на Јавни конкурс извршиће Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање невладиних организација у 2018. години, именована од Општинског већа општине Осечина.

Члан 7.

Конкурсну документацију поднети у року од 15 дана од дана објављивања у листу „Напред“ Ваљево.                                                                             

Општинско веће

председавајући,

Драган Алексић

Izjava_2018. Predlog Budzeta_2018. Predlog projekta_2018. Prijava na JK_2018.

Scroll To Top