VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 060-1/2020
Dana: 14.01.2020.
Osečina

U skladu sa čl. 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009, 99/2011 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon ), čl. 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016 – ispr.), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“ br. 16/2018), čl. 65. Statuta opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 7/08 i 6/15), Odluke o budžetu opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 10/2018) i Pravilnika o načinu finansiranja aktivnosti udruženja na teritoriji opštine Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 11/2018), Opštinsko veće opštine Osečina na sednici održanoj dana 14.01.2020. godine donelo je Rešenje, raspisuje se

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI

Član 1.
Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi za 2020. godinu.

Član 2.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 1.100.000,00 dinara.

Član 3.
Jedinica organizacije, odnosno udruženje može podneti više prijava na javni konkurs, a sredstva iz budžeta može dobiti za jedan program aktivnosti.

Član 4.
Učesnici javnog konkursa mogu biti udruženja:
1) koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009, 99/2011 – drugi zakon i 44/2018 – drugi zakon);
2) koja su registrovana na teritoriji opštine Osečina ili svoju aktivnost realizuju na teritoriji opštine Osečina;
3) koja su direktno odgovorna za pripremu i izvođenje programa;
4) koja su podnela završni izveštaj za prethodnu budžetsku godinu (ukoliko je udruženje koristilo budžetska sredstva u prethodnoj godini);
5) koja nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
6) koja u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom nisu kažnjavana za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću;
7) koja nisu u blokadi računa, nemaju poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

Član 5.
Sredstva se dodeljuju za programe/projekte koji će se realizovati najkasnije do 31.12.2020. godine.

Član 6.
Predlagač programa/projekta obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:
1) obrazac 1_Prijava na javni konkurs;
2) obrazac 2_Predlog programa ili projekta;
3) obrazac 3_Predlog budžeta;
4) obrazac 4_Izjava da udruženje ispunjava sve uslove ovog konkursa;
5) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa
6) statut udruženja;
7) akt o partnerstvu i statut partnera (ukoliko je predviđeno partnerstvo).

Član 7.
Konkursna dokumentacija, u jednom štampanom i jednom elektronskom primerku, dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs iz oblasti kulture – ne otvarati“ poštom ili na pisarnici Opštinske uprave Osečina, na adresi Karađorđeva br. 78, 14 253 Osečina.

Član 8.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Osečina (www.osecina.com). Navedeni obrasci moraju biti popunjeni elektronski, overeni i potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za zastupanje organizacije, odnosno udruženja. Neblagovremene i nepotpune prijave na javni konkurs neće biti razmatrane.
Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 014/451-311 lokal 111, ili putem elektronske pošte na adresu vladimir.radivojevic@osecina.com.

Član 9.
Postupak, ocenu, izbor projekata pristiglih na javni konkurs, kao i odluku o raspodeli sredstava izvršiće Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi koje sprovode udruženja na teritoriji opštine Osečina, imenovana od Opštinskog veća opštine Osečina.

Član 10.
Konkursnu dokumentaciju podneti u roku od 30 dana od dana objavljivanja u listu „Napred“ Valjevo.

Predsedavajući Veća,
Dragan Aleksić

Obrazac 1_Prijava na javni konkurs

Obrazac 2_Predlog programa ili projekta

Obrazac 3_Predlog budžeta

Obrazac 4_Izjava o ispunjenosti uslova konkursa

Scroll To Top